Felsőoktatási szakképzés (PTI Fejlesztő) szakmai gyakorlata

Szakdolgozat /Szakmai gyakorlati beszámoló leadása távoktatás ideje alatt

A jelenlegi helyzetben a dokumentumok leadására elektronikus formában (emailen pdf-ben küldve) van lehetőség.

A felsőoktatási szakképzés hatályos törvényei alapján a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók a szakmai gyakorlatot az első három félévi tanulmányok sikeres zárása után a negyedik félévben végezhetik el. Amennyiben legfeljebb 3 tárgyat nem teljesített és vállalja, hogy ezeket a szakmai gyakorlattal párhuzamosan vizsgakurzus keretében teljesíti, az alábbi kérvényt kitöltve oktatói támogatással küldje el a megfelelő elérhetőségre:


Szombathelyen: Tajnai Anita (ta@inf.elte.hu) Soós Sándor Tanár Úr támogatásával (soossandor@inf.elte.hu)

Budapesten: Benkő-Bognár Lea (bognarlea@inf.elte.hu) Illés Zoltán Tanár Úr támogatásával (illes@inf.elte.hu).


A képzés negyedik félévében a hallgatók gyakorlati képzés keretében megismerkednek az ipari partnereink aktuális fejlesztéseivel. Bekapcsolódnak az aktuális csapatmunka minden fázisába, testközelből ismerik meg az alkalmazott agilis vagy egyéb módszertant, kódolási részleteket, tesztelési fázisokat és életciklus követést. A hallgatót a félév során egy mentor támogatja, aki segíti a beilleszkedést, a munkába való bekapcsolódás folyamatát. A szakmai gyakorlat megkezdését befogadó nyilatkozat aláírásával jelzi az egyetem felé a képző hely.

A szakmai gyakorlat időtartama nappali képzésben 14 hét (560 óra). A szakmai gyakorlat félévének elején a tárgyfelvételi időszakban kell felvenni a kurzust a Neptun-ban, kredit értéke 30. A gyakorlat teljesítése szükséges az abszolutórium megszerzéséhez. A szakmai gyakorlat teljesítését, annak értékelését a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági szervezet adja.

A gyakorlati félév végén a „Referencialevélben” a munkahelyi rövid véleményezés mellett a hallgató is készít egy írásbeli összefoglalót (kb. 10 oldal) a szakmai gyakorlat munkájáról. Erről a munkáról a záróvizsga során számot is ad.

I. A szakmai gyakorlat célja; kompetenciák

 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, az aktuális csapatmunka minden fázisába, testközelből ismerjék meg az alkalmazott agilis vagy egyéb módszertant, kódolási részleteket, tesztelési fázisokat és életciklus követést. A hallgatót a félév során egy mentor támogatja, aki segíti a beilleszkedést, a munkába való bekapcsolódás folyamatát.
 • A szakmai gyakorlaton elsajátítható, fejleszthető kompetenciák:
 • Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
 • Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai, informatikai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.

II. Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amely az informatika területén végzi tevékenységét és

 • amelyek megkötötték az egyetemmel az Együttműködési megállapodást, a hallgatóval pedig hallgatói munkaszerződést
 • egy diákszövetkezeten keresztül is van lehetőség elvégezni a szakmai gyakorlatot. A kitöltendő nyomtatvánnyal kapcsolatban keresse az oktatási asszisztenst.
 • írásban vállalja, hogy a szakmai gyakorlatra fogadja a hallgatót (Befogadó-nyilatkozat),
 • a gyakorlat elteltével a hallgató tevékenységét röviden írásban érdemjeggyel értékeli (Referencialevél).
 • Ha nincs az egyetemmel élő együttműködési szerződése a cégnek, ekkor az együttműködési megállapodás formanyomtatványt e-mailben lehet kérni az oktatási asszisztenstől a cégnév, céges kapcsolattartó neve és e-mail címe feltüntetése mellett. A kitöltött 2 aláírt, lepecsételt példányú megállapodás leadása után ezen cégnél is végezhető a szakmai gyakorlat.

III. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltételei

 • A hallgató olyan helyen töltötte le a szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar – a befogadó hely által hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány ún. Befogadó-nyilatkozat tartalmának és egyes esetekben az Együttműködési megállapodásban foglaltak ismeretében, annak aláírásával – a szakmai gyakorlat megkezdése előtt jóváhagyott.
 • A hallgató a szakmai gyakorlatát
  • a céloknak és kritériumoknak/ kompetenciáknak megfelelő színvonalon;
  • a munkáltatója, kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátva, a rá vonatkozó specifikus, szakmai és jogszabályokban rögzített előírásokat betartva;
  • az Eötvös Loránd Tudományegyetem jó hírnévhez való jogát nem sértve, az általa az egyetemen folytatott tanulmányok, szervezett képzés hitelét, hírnevét nem rontva töltötte le, illetve
 • A II. pontban felsoroltak teljesítését a szakmai gyakorlatot felügyelő személy a megfelelő kari formanyomtatvány (Referencialevél) hiánytalan kitöltésével, aláírásával és érdemjeggyel a szakmai gyakorlat befejezését követően igazolja.
 • Csak eredeti nyomtatványokat tudunk elfogadni, másolatot nem - amennyiben a cég szeretne visszakapni saját példányt, úgy legyenek szívesek kettő vagy több aláírt, lepecsételt példányt leadni.

IV. Szakmai gyakorlat beszámolójának követelményei

A hallgatóknak a szakmai gyakorlaton végzett munkájukról egy körülbelül 10 oldalas beszámolót és hozzá kapcsolódó rövid diasort kell készíteni.

Formai követelmények:
A beszámoló formai követelménye megegyezik egy alapképzés szakdolgozat formai, szövegszerkesztési követelményeivel. A beszámolót nem kötelező beköttetni, elég egy összekapcsolt, spirálozott változatot leadni.

Tartalmi követelmények:
A szakmai gyakorlat beszámolója térjen ki az alábbi részletekre:

 • Milyen külső partnernél végezte a gyakorlatot, ki volt a közvetlen munkahelyi partnere, vezetője?
 • Milyen feladatot kapott, önállóan vagy csoportba végezte-e a munkáját?
 • Milyen környezetben kellett megoldani a feladatot?
 • Írja le a konkrét megoldás során végzett munkáját (milyen forrás, erőforrás, adatbázis állományt kellett létrehozni, abban mik voltak a lényeges lépések)!
 • A félév végére milyen tapasztalatokat szerzett?

V. Határidők

A Befogadó-nyilatkozatot a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 2 héttel le kell adni az oktatási asszisztens D 2.316/A irodájában, melyet az oktatási dékánhelyettes a gyakorlat megkezdéséig hitelesít.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy olyan helyen tölti szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar előzetesen nem fogadott be, az egyetem nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, Referencialevelet elfogadni.

A Referencialevelet a gyakorlat teljesítéséről valamint a szakmai gyakorlat beszámolóját, a tavaszi félév során, május 31-ig, őszi félév során december 31-ig kell leadnia a hallgatónak! Ha a hallgató határidőre nem teljesíti a Referencialevél és a beszámoló leadási kötelezettségét, akkor a TO jogosult a határidő utáni minden megkezdett héten újabb szolgáltatási díjat kiszabni. A szolgáltatási díj összege: 3000.-Ft/hét.

VI. Az Informatikai Karon belüli adminisztráció

A) A gyakorlati ügyintézés lebonyolításának menete.

 • A II. Pontban leírtak szerint a Hallgató választ egy gyakorlati helyet.
 • Ha a képző hely fogadja, akkor a kitöltött és cég által aláírt befogadó nyilatkozatot a Tanulmányi Osztályon leadja.
 • Gyakorlat végén leadja a Referencialevelet és a beszámolót.

B) Szakmai gyakorlat teljesítésének a jóváhagyása

 • A kitöltött, aláírt Referencialevelek elfogadásáról az oktatási dékánhelyettes dönt a Kreditátviteli Bizottság véleményének kikérésével.
 • A szakmai gyakorlat értékelése és az Informatikai Kar részéről történő elfogadása a Referencialevél alapján történik. A munkahelyi véleményező által javasolt érdemjegyet a Tanulmányi Hivatal rögzíti a Neptunban.

C) Szakmai beszámoló készítése és a záróvizsga

 • A szakmai gyakorlaton végzett munkáról a hallgató készít egy kb. 10 oldalas írásbeli beszámolót.
 • A záróvizsga során a gyakorlaton végzett munkáját kb. 10 percben egy diasor segítségével bemutatja, és a bizottság kérdéseire válaszol.

D) Kapcsolat, nyomtatványok

Záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése (lezárt 4 sikeres félév) és a szakmai gyakorlat írásbeli beszámolójának leadása a Tanulmányi Hivatalban.

További információk a záróvizsgával kapcsolatban itt.

 

Dr. Krebsz Anna
oktatási dékánhelyettes

2019. december 10.

 

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva Méret
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva Méret
IK_Kerveny - FSZ szakmai gyakorlattal párhuzamos tárgyfelvétel IK_Kerveny - FSZ szakmai gyakorlattal párhuzamos tárgyfelvétel.doc 2020.12.16. 2021.02.02. 47.5 KB
PTI_FSZ_Szakmai_gyakorlat_befogadonyilatkozat PTI_FSZ_Szakmai_gyakorlat_befogadonyilatkozat_2018tól.doc 2021.01.13. 2021.01.13. 63.5 KB
PTI_FSZ_Szakmai_gyakorlat_referencialevel PTI_FSZ_Szakmai_gyakorlat_referencialevel_2018tól.docx 2021.01.13. 2021.01.13. 113.45 KB