Átvétel

Átvétel

Tanárképzéssel kapcsolatos átvétel szabályait a lap alján találja.

Az átvétel általános feltételei:

 •    azonos képzési területről (programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus) kéri átvételét
 •    fennálló hallgatói jogviszony 
 •    egy lezárt aktív félév
 •    megfelelő számú kredit teljesítése és elismerhetősége
 •    nem állnak fenn az elbocsájtás és kizárás feltételei 
 •    az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt.

Az átvételi kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje: július 1. és január 20.

A kar a hallgatót akkor veszi át az adott félévben, ha a képzés a felvi.hu-n hirdetve van.

Az átvételhez szükséges kérvényt mellékleteivel együtt Benczekovits Bernadett oktatási asszisztensnek kérjük megküldeni a bernadett@inf.elte.hu címre, a beadási határidő végéig. Hiánypótlásra a kar által meghatározott határidővel van lehetőség, annak figyelembevételével, hogy az átvételi kérelemre a határozatot a regisztrációs időszak végéig kell meghozni.

A hallgatónak a következő dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez:

 • igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyáról,
 • hitelesített kreditigazolás az elvégzett tanulmányokról, ennek hiányában teljesítésigazolás és a teljesített tárgyak hitelesített leírása
 • azon okmányok másolata, amelyeket a felvételizőknek kell leadniuk (pl. érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány)
 • felvételi pontszámról kiállított igazolás (felvételi határozat)
 • nyilatkozat arról, hogy mely szakirányon kívánja folytatni tanulmányait.

Az átvételről hozott határozat rendelkezik arról, hogy az átvett hallgató mely képzésen, melyik szakirányon, milyen munkarendben és finanszírozási formában folytathatja a tanulmányait. Az átvételi határozatot elektronikus úton, valamint postai úton vagy személyes átvétellel is kézbesítjük a hallgatónak. 

Az átvételi folyamat során a korábbi felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszonynak végig fenn kell állnia. Átvétel esetén szűnik meg a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel.
    
Az ELTE Szenátusának 2018. V. 28-i határozata alapján az átvételt kérő hallgató az eljárásért szolgáltatási díjat köteles fizetni. A szolgáltatási díj összege: 8.000 Ft. Kérjük a kérvény beadásakor csatolni az átutalás igazolását.

Utalás indítása magyar bankszámláról:

Kedvezményezett Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett bankdszámla száma 10032000-01426201-00000000
Közlemény ÁV, NÉV, Körzetszám, Munkaszám
Összeg 8.000,- Ft

Körzet: Budapest: E0000, Szombathely: E0500
Munkaszám: E11101/16

Kreditelismerés:
Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhet. A tanegység elfogadási kérelem nyomtatványát a regisztrációs héten kell benyújtani, mellékelve a befogadni kért tárgy hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolás(oka)t (pl. leckekönyv és hitelesített tárgytematika).

Részletes tájékoztatás a kreditelismerésről itt talál.

Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, elfogadása esetén a Tanulmányi Hivatal a kurzus felvételét törli.

A tárgyfelvétel során azon tárgyakat nem tudja felvenni, melyek előfeltételének teljesítését a kreditelfogadásban kéri. A tárgyak elfogadásának folyamata elhúzódhat, ezért javasolt a tervezett kurzusokra a félév elejétől bejárni. A kreditátviteli határozat kézhezvételekor (jelenléti oktatás esetén személyesen a tanulmányi előadótól, távolléti oktatás esetén e-mailen) kérheti ezen tárgyak utólagos felvételét késedelmi díj nélkül a szorgalmi időszak 3. hete péntekig a Tárgyfelvétel/tárgyleadás (kreditátviteli kérelmet leadott hallgatóknak) nyomtatványon a kurzusok felvételét, melyhez szükséges az oktató támogatása. (Legfontosabb határidőket itt találja.)

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az egyes felsőoktatási intézmények eltérő tantervei miatt azonos szakok esetében is meghosszabbodhat a képzés ideje.

 

Az átvétel jogi szabályozása

Nftv. 42. §
(1) A hallgató … b)  kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára.
(6)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételre - a Kormány rendeletében meghatározottak kivételével - csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kerülhet sor, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében feltéve, hogy a hallgató legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében.
(7)  A (6) bekezdéstől eltérően az alapképzésben tanulmányokat folytató hallgató átvehető felsőoktatási szakképzésre.

87/2015. (IV.9.) Korm. Rendelet 52. §
(1) Az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételre, valamint szak, szakirány, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor.
(2) Ha új hallgatói jogviszony keletkezik, az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló döntését követően a beiratkozással jön létre. Ha új hallgatói jogviszony nem keletkezik, az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló döntését követően a képzésre történő bejelentkezéssel jön létre. Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási intézmény az átvett hallgató beiratkozása vagy bejelentkezése után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő beiratkozás vagy bejelentkezés dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény és a hallgató részére. A fogadó felsőoktatási intézmény az átvétel napját és az elbocsátó intézmény nevét a FIR-be bejelenti, a hallgató az elbocsátó intézményben, az elbocsátó intézmény a FIR-ben a képzés megszűnése indokaként az átvételt jelöli meg.
(3)
*  Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény az Nftv. 57. § (6) bekezdésének megfelelően visszavonja.
(4) Átvétel csak azonos szintű képzések között kérhető, kivéve
a) a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti,
b) osztatlan képzésből alapképzésbe történő,
c) alapképzésből, illetve osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe történő
átvételt.

ELTE HKR 34.§
(1) A más felsőoktatási intézményben már hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy azon kar dékánjához intézett kérelemben kérheti átvételét az Egyetemre, amelyik kar ellátja az érintett szak(pár) alapkarának funkcióját.
(2) A kérelmező –a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel –abban az esetben vehető át,
a) egy lezárt félévet követően, amennyiben a kérelemmel érintett képzést gondozó karra vonatkozó különös részi rendelkezésekben meghatározott átvételi feltételeknek megfelel;
b) alapképzési és osztatlan szak kivételével a beiratkozás félévében, ha a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében az Egyetem kérelemmel érintett képzésére felvételt nyert volna, és ezt a kérelemmel érintett képzést gondozó karra vonatkozó különös részi rendelkezések lehetővé teszik;
c) alapképzési és osztatlan szakon akkor, ha az előző intézményben legalább 30 kreditet szerzett;
d) ha a hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg vele szemben az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn;
e) ha az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt.
Az átvételt kérelmező hallgató számára felvételi, alkalmassági, illetve különbözeti vizsga írható elő. A vizsgát a (4) bekezdés szerinti döntési határidőt megelőzően kell teljesíteni.
(3) Az átvételi kérelmek elbírálása tárgyában első fokon a dékán vagy a dékán jogkörében az oktatási dékánhelyettes jár el. A dékán döntésének előkészítéséhez az átvételi kérelmet a kari tanulmányi bizottság és/vagy más kari fórum –különösen a kreditátviteli bizottság, a szakfelelős –véleményezheti.
(4) Az átvételi kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje a (2) bekezdés a) pontja esetén július 1., illetőleg január 20., a (2) bekezdés b) pontja esetén a félév regisztrációs időszakának vége. A kérelmet mellékleteivel együtt az illetékes kari TH-ba kell benyújtani az érintett képzési helyen. Hiánypótlásra a kar által meghatározott határidővel van lehetőség, annak figyelembevételével, hogy az átvételi kérelemre a határozatot a (2) bekezdés a) pontja esetén a regisztrációs időszak végéig, a (2) bekezdés b) pontja esetén legkésőbb szeptember 14-ig illetve február 14-ig kell meghozni.
(5) A hallgatónak a következő dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez:
a) igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyáról,
b) hitelesített kreditigazolást az elvégzett tanulmányairól, ennek hiányában teljesítésigazolást és a teljesített tárgyak hitelesített leírását,
c) azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételihezbe kellett nyújtania (pl.érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány).
(6) Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik. Az átvételről hozott határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely képzésen, –ilyen képzési elem esetén –melyik szakirányon/specializáción/műveltségi területen, milyen munkarendben és finanszírozási formában folytathatja a tanulmányait. Az átvételi határozatot elektronikus úton, valamint postai úton vagy személyes átvétellel is kézbesíteni kell a hallgatónak.
(7) A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke –a (7a) bekezdésben megfogalmazottakat kivéve –nem lehet több az adott szak tantervi követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-ánál. Ettől szakterületi azonosság esetén a dékán egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.
(7a) A felvételi eljárás keretében azonos szakra újra felvételt nyert hallgatók (a továbbiakban: újra felvettek) esetében a korábban ugyanazon szakon az Egyetemen teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli eljárásban kerül sor, melynek keretében kreditigazolás benyújtása nem szükséges, ha az érintett tárgyak leírása az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rendelkezésre áll. Az újra felvettek esetében nem szükséges a képzés kreditértéke harmadát az adott képzésen teljesíteni.
(8) Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhet a szorgalmi időszak harmadik napjáig, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs, azonban a hallgató rendes kreditátviteli kérelmet a későbbiekben is benyújthat.
(9) A bármely okból lefolytatott kreditátviteli eljárás során a munkatapasztalattal megszerzett ismeret igazolására a kari kreditátviteli bizottság –a szakfelelős véleményének figyelembevételével –követelményeket (pl. kritériumfeltétel teljesítése) fogalmazhat meg.
(10) A kreditátviteli kérelmet –a (7a) bekezdés szerinti újra felvettek kivételével –a kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani, mellékelve a befogadni kért tárgy hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolás(oka)t (pl. leckekönyv és hitelesített tárgytematika).
(11) A kreditátviteli bizottság döntéséhez szükség esetén kikérheti az érintett szakterület véleményét. A bizottság által elfogadott tárgyak elismerését a TH az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megfelelően rögzíti.
(12) Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, elfogadása esetén a TH a kurzus felvételét törli.

Nftv. 39. §
(3)
*  A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.

Nftv. 59. §
(1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,
a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,

ELTE HKR 367.§
(1) A szabályzat 34. § szerinti átvétel feltétele az Informatikai Karon, hogy a hallgató korábbi tanulmányai legalább 20 szakmai kredit értékben elismerhetők legyenek új szakján, és alapképzési szakon legalább 30 kreditet teljesített a korábbi intézményében.
(2) Az átvételről a dékán a Kari Kreditátviteli Bizottság véleményének kikérésével hozza meg elsőfokú döntését.
(3) Az Egyetemen belülről történő szakváltás feltétele az Informatikai Karon, hogy a hallgató korábbi tanulmányai legalább 20 szakmai kredit értékben elismerhetők legyenek új szakján.

 

Kiegészítések tanárképzéssel kapcsolatban

HKR 34/B.§:
(6) Alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatót kérelmére, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén át kell venni osztatlan kétszakos tanárképzésre:
a)      az átvétel következtében a szakpár egyik tanárszakja az alapképzés szakterülete szerinti osztatlan tanárszak, a másik egy, a hallgató által a szakpárosítás szabályai alapján választott tanárszak,
b)      az alapképzésen teljesített 30 kreditet,
c)      eleget tesz az osztatlan tanárképzéssel szemben támasztott – az átvétel következtében megkezdendő tanévre vonatkozó – felvételi követelményeknek (ide nem értve a ponthatárra vonatkozó követelményeket),
d)      megfelel a kérelme alapján megszervezett tanári pályaalkalmassági vizsgálat követelményeinek.

(7) A hallgató a (6) bekezdés szerinti kérelmeket az alapkar TH-jába nyújthatja be legkorábban a tanulmányai második aktív félévében a vizsgaidőszak első hetének végéig, a harmadik következő félévre vonatkozóan. A kérelmet az alapkar tanulmányi bizottsága bírálja el.

Letölthető átvételi kérvények:
Alapképzésről osztatlan tanárképzésre
Osztatlanról osztatlan tanárképzésre


További részletek a Hallgatói követelményrendszer Átvétel fejezetében.