Kreditelismerés

Kreditelismerés

Tájékoztató más szakról / újrafelvétellel / átvétellel felvett hallgatók részére

A más szakról / újrafelvétellel / átvétellel felvett hallgatók a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhetnek (akkor is, ha korábban ugyanilyen szakot végzett). A tanegység elfogadási kérelmet legkésőbb a regisztrációs hét péntekig kell benyújtani elektronikusan e-mailen a tanulmányi előadójának, a kitöltési útmutatóban leírt formában és igazolásokkal. 

Kérjük, hogy a kérelmet a felvétel évében adja be jól átgondolva, hogy az elvégzett tárgyat pontosan melyik mintatanterv szerinti tárgynak szeretné elfogadtatni. 

Amennyiben később mégis újabb kérelmet ad be, akkor a fentieken kívül a korábbi kreditelismerési határozatot is mellékelje. A Kreditátviteli bizottság csak az előző elfogadások ismeretében hoz döntést. (A korábbi kreditelismerésről másolatot a tanulmányi előadójától kérhet.) 

Kreditelbírálásra a félév során később már nincs lehetőség. Ha az adott félévben abszolválna és ehhez van szüksége egy újabb kreditelismerésre a kredithiány miatt, akkor kivételesen a probléma felmerülését követően azonnal keresse az oktatási dékánhelyettest méltányossági kérésével. 

Fontos tudni, hogy egy tárgy egy egység, a tárgy kreditjei nem bonthatók meg. 

Az elfogadott tárgyakat az új tanterv szerint meghatározott kredittel számítjuk be. 

Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölvette, elfogadása esetén a Tanulmányi Hivatal a kurzus felvételét törli. A tárgyfelvétel során azon tárgyakat nem tudja felvenni (a Neptun ledobja), melyek előfeltételének teljesítését a kreditelfogadásban kéri. 

A tárgyak elfogadásának folyamata a szorgalmi időszak 2. hetéig elhúzódhat, ezért javasolt a felvenni tervezett kurzusokra a félév első hetétől bejárni. A kreditátviteli határozat emailben történő megküldésekor kérheti utólagos tárgyfelvétellel a szorgalmi időszak 2. hete péntek 16:00 óráig az ELTE-UTO-TARGYFELV-tanév/félév - Utólagos tárgyfelvételi kérelem - tanév/félév Neptun kérvényen a kurzusok felvételét. (A legfontosabb határidőket itt ellenőrizze!) 

 

A kreditelismerés jogi szabályozása:

HKR 34.§
(7) A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke – a (7a) bekezdésben megfogalmazottakat kivéve – nem lehet több az adott szak tantervi követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-ánál. Ettől szakterületi azonosság esetén a dékán egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.
(7a) A felvételi eljárás keretében azonos szakra újra felvételt nyert hallgatók (a továbbiakban: újra felvettek) esetében a korábban ugyanazon szakon az Egyetemen teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli eljárásban kerül sor, melynek keretében kreditigazolás benyújtása nem szükséges, ha az érintett tárgyak leírása az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rendelkezésre áll. Az újra felvettek esetében nem szükséges a képzés kreditértéke harmadát az adott képzésen teljesíteni.
(8) Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhet a szorgalmi időszak harmadik napjáig, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs, azonban a hallgató rendes kreditátviteli kérelmet a későbbiekben is benyújthat.
(9) A bármely okból lefolytatott kreditátviteli eljárás során a munkatapasztalattal megszerzett ismeret igazolására a kari kreditátviteli bizottság –a szakfelelős véleményének figyelembevételével –követelményeket (pl. kritériumfeltétel teljesítése) fogalmazhat meg.
(10) A kreditátviteli kérelmet –a (7a) bekezdés szerinti újra felvettek kivételével –a kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani, mellékelve a befogadni kért tárgy hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolás(oka)t (pl. leckekönyv és hitelesített tárgytematika).
(11) A kreditátviteli bizottság döntéséhez szükség esetén kikérheti az érintett szakterület véleményét. A bizottság által elfogadott tárgyak elismerését a TH az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megfelelően rögzíti.
(12) Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, elfogadása esetén a TH a kurzus felvételét törli.

Nftv 49. §
(5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés - tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha szabadon választható tárgyra vonatkozik vagy az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.
(7a) A (7) bekezdésben foglalt, a képzés kreditértéke legalább harmadának az adott intézmény adott képzésén történő megszerzésére vonatkozó előírást nem kell alkalmazni... d) ugyanazon szakra felvett korábbi hallgató esetében.