Tanulmányi rend, a tanulmányok adminisztrálása

2016. szeptember 1-jétől a képzési idő 8 félév. Ez idő alatt 240 kredit megszerzésével lehet a tanulmányokat befejezni és abszolutóriumot szerezni.
A képzési kötelezettségek leírása megtalálható a képzési tervben.

A képzés két szakaszból áll:
1. képzési és kutatási szakasz (1-4. félév) 120 kredit
A 4. félév végén a doktoranduszoknak egy komplex vizsgát kell teljesíteniük.
2. kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév) 120 kredit

Kreditek
1. Képzési és kutatási szakasz (1-4. félév) 120 kredit

Kredit típus 1-4. félév (min.-max.) Megj.
Képzési 24- 54 kredit 1 kurzus/ szeminárium= 6 kredit
komplex vizsgára felkészítő tárgy=6 kredit
Kutatási 66- 96 kredit 30 munkaóra= 1 kredit
részletes kutatási terv= 2 kredit
3. féléves beszámoló= 2 kredit
Oktatási 0- 24 kredit heti 45 perc= 2 kredit

2. Kutatási és disszertációs szakasz (5–8. félév) 120 kredit
Ebben a szakaszban képzési kreditek (kurzusok, szemináriumok) nem teljesíthetők.

Kredit típus 5-8. félév (min.-max.) Megj.
Kutatási 90- 120 kredit 30 munkaóra= 1 kredit
8. féléves beszámoló= 2 kredit
Szakmai 0-24 kredit  
Oktatási 0-24 kredit heti 45 perc= 2 kredit

Képzési (tanulmányi) kreditpont adható az iskolarendszerű tanulásban való részvételért (kontaktórákon való részvétel, a vizsgákra és a feladatok teljesítésére való felkészülés, a számonkérések teljesítése). A doktori képzés során felvett és teljesített kurzusok (tanulmányi kreditek) a Neptun tanulmányi rendszerben kerülnek rögzítésre. A 4. félév végéig kötelező egy komplex vizsgára felkészítő tárgy teljesítése is.

A doktori képzésben részt vevő hallgató oktatási feladatokat vállalhat. Az oktatási krediteket a tárgyat gondozó tanszék vezetője igazolja a féléves kreditigazoló nyomtatványon. Heti 1x45 perces kurzus tartására 2 kredit adható.

Kutatási kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. Kötelezően elvégzendő feladatok:
Beíratkozáskor a tanulmányi terv benyújtása
1.félévben: Részletes kutatási terv (INFPHD201-N)
3.félévben: Éves beszámoló 3. szemeszter (INFPHD202-N)
8. félévben: Kutatási beszámoló 8. félév (INFPHD204-N)

A megszerzett kutatási és oktatási krediteket minden félév végén kreditigazoló nyomtatvány leadásával igazolja a hallgató. A kreditigazoló nyomtatvány kitöltése során a témavezető határozza meg a kreditek számát és aláírásával hitelesíti a dokumentumot. A leadást követően, a programvezető jóváhagyásával, a Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja (TNKCS) rögzíti a krediteket a Neptun tanulmányi rendszerben. Kreditigazoló nyomtatvány,   Útmutató kreditigazoló nyomtatvány kitöltéséhez.

Részletes kutatási terv

Tanulmányaik és a kutatási témájukon való munka megkezdése után a doktoranduszok határozottabb képet kapnak a 4 éves képzés során elvégzendő feladatokról, ezért újonnan szerzett tapasztalataiknak a tükrében az első félév végén részletes kutatási tervet kell készíteniük. A részletes kutatási terv terjedelme minimum 5 oldal. A kutatási terv első oldalán szerepelnie kell a doktorandusz nevének és a kutatási téma címének. A kutatási tervet dátummal kell ellátni, a végén szerepelnie kell a doktorandusz és a témavezető aláírásának.

Kutatási beszámoló (3. félév és 8. félév)- Formanyomtatvány 3. féléves beszámolóhoz

A Doktori Iskola Tanácsa a másod- és a harmadéves hallgatók munkájának megítélése és segítése céljából a harmadik, valamint a nyolcadik félév végén áttekinti a szervezett doktori képzést végző doktoranduszok addigi tevékenységét és eredményeit.
A beszámoltatás során a doktoranduszoknak a Doktori Iskola keretében végzett munkájukról írásos beszámolót kell készíteniük (kb. 3-5 oldal a témavezető elfogadó nyilatkozatával ellátva), amelyben kitérnek:

  • tanulmányi kötelezettségeik teljesítésére;
  • addigi tudományos eredményeikre;
  • publikációikra.

 

A képzés végén, a 240 kredit megszerzése után az abszolutóriumkérő lap benyújtásával kell az abszolutórium kiállítását kérvényezni. A képzési tervben meghatározott feltételek teljesítése nélkül abszolutórium nem szerezhető.

A doktori képzés új rendszeréről, valamint a komplex vizsga általános elveiről és szabályairól további információk találhatók a 2016-tól érvényes Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).