Nyelvi, publikációs és formai követelmények

Nyelvi követelmények (idegen nyelv ismerete)

A tudományterület műveléséhez szükséges idegen nyelvek körét a doktori iskola tanácsa határozza meg.

Az egyik nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsga-bizonyítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt kell bemutatni.

A másik nyelvből legalább alapfokú (B1) komplex típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítványt kell bemutatni. Középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsgával már a Doktori Iskolába való jelentkezéskor, alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgával a doktori eljárásra való jelentkezéskor kell a doktorjelöltnek rendelkeznie.

Középfokú nyelvvizsgaként a következő nyelvek fogadhatók el: angol, francia, német, orosz, spanyol. A második nyelvre az EDSZ rendelkezési irányadók.

A másik idegen nyelvként csak olyan idegen nyelv ismerete fogadható el, mely tudományos tevékenység folytatásához szükséges szaknyelvi fogalomrendszerrel és szókinccsel rendelkezik.

Az IDT engedélyével a doktori eljárás angol nyelven is elindítható.

Publikációs követelmények

A doktorjelöltnek az értekezés elkészülte előtti önálló tudományos munkásságát a szakma által rangosnak tartott, lektorált, referált tudományos folyóiratokban vagy kötetben megjelent, vagy közlésre elfogadott kettő vagy több közleménnyel (publikációval) kell igazolnia, amelyek az értekezés témakörében készültek.

A publikációs jegyzéket az MTMT adatbázisban kell elkészíteni (Magyar Tudományos Művek Tára, https://www.mtmt.hu/) és az ott rögzített adatokat kinyomtatni.

A szakma igényeit a cikkek közlési helye tekintetében a Doktori Iskola Tanácsa és a szakterület határozza meg, és az IDT hagyja jóvá.

(1) nincs elsőszerzős követelmény;
(2) az impaktfaktor listán szereplő kiadványok mellett a következő kiadványokat fogadjuk el, mint referált listát:

 • Computing Reviews által referált folyóiratok;
 • Mathematical Reviews által referált folyóiratok;
 • Zentralblatt für Mathematik által referált folyóiratok;
 • Compuscience (CS) által referált folyóiratok;
 • Referativnij Zsurnal által referált folyóiratok;
 • minden referált sorozat, például Lecture Notes in Computer Science (LNCS), stb.;
 • minden olyan folyóirat, amelybe előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;
 • minden olyan konferencia kiadványa, amelybe az előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;

(3) a felsorolás utolsó három pontjába szereplő kiadványok esetében a Doktori Bizottság egyedileg dönt arról, hogy az adott kiadványt elfogadja-e vagy sem;
(4) a fentiek értelemszerűen vonatkoznak a pusztán elektronikus formában megjelenő folyóiratokra és konferencia-kiadványokra is.

A témavázlat tartalmi, formai követelményei

A doktori minősítő eljárásra előzetes jelentkezést benyújtó jelöltnek témavázlatot kell mellékelnie, amelynek alapján megítélhető, hogy az előírt határidőig a követelményeknek megfelelő dolgozat elkészítése várható-e. A témavázlat terjedelme kb. 2 oldal + a publikációs jegyzék.
A témavázlatnak tartalmaznia kell:

 • a kutatási téma rövid előzményeit és célkitűzéseit;
 • az addig elért kutatási eredményeket;
 • a még elvégzendő munka ütemezését;
 • a kutatási témában addig megjelent vagy megjelenés alatt álló közlemények listáját.

A tézisek formai, tartalmi követelményei

A doktori értekezéssel egyidőben kell az értekezés téziseit maximum 10 oldalban (az irodalomjegyzékkel együtt), A5-ös formátumban benyújtani.
A téziseket szövegszerkesztővel írva, 12 pontos betűmérettel és másfeles sortávolsággal (A4 formátumban szerkesztve, A5-re lekicsinyítve), magyar és angol nyelven 10-10 példányban kell elkészíteni és CD-n is (PDF formátum) mellékelve benyújtani. Angol nyelvű eljárás esetén angol nyelvű téziseket kell mellékelni.
A tézisek tartalmazzák:

 • a címlapot, amelyen szerepel a doktori értekezés címe, a doktori értekezés tézisei elnevezés, a szerző neve, a doktori iskola és program neve, a doktori
 • iskola és a program vezetőjének neve, a témavezető neve, valamint az évszám;
 • a munka előzményeit (bevezetés, a munka célkitűzései);
 • az alkalmazott módszereket;
 • a saját eredmények pontokba szedett összefoglalását (tézisek, tételek);
 • a tézisek alapjául szolgáló közlemények teljes bibliográfiai adatokkal ellátott listáját, valamint a jelöltnek a dolgozat témájában megjelent további publikációinak jegyzékét.

A doktori értekezés tartalmi és formai követelményei

Az értekezés a doktorjelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka.
A doktori értekezés nyelve magyar, de indokolt esetben a Doktori Iskola Tanácsának előzetes jóváhagyásával idegen nyelven is megírható. A Doktori Iskola Tanácsa dönti el, mely nyelveken fogad el értekezést alap eljárási díjjal és melyeken magasabb eljárási díjjal.
Az értekezés csak a témavezető és a programvezető egyetértésével nyújtható be. Vitás esetekben a Doktori iskola Tanácsának állásfoglalása mérvadó.

 • A doktori értekezéssel egy időben beadott tézisek tartalmazzák a disszertáció főbb célkitűzéseit, módszereit és tudományos eredményeit, valamint a doktorjelölt e témában megjelent publikációinak listáját.
 • A doktori értekezést illő módon bekötve, A4-es vagy B5-ös formátumban, szövegszerkesztővel írva (12 pontos betűméret és másfeles sortávolság javasolt) kell elkészíteni és 6 (3 keménykötésű és 3 spirálozott) példányban benyújtani a TNKCS-hoz. Az értekezést mellékelni kell CD-n is PDF formátumban.
 • Ha az értekezés érdemi része szoftverkészítés, akkor a forráskódot is mellékelni kell a beadásnál (ez nem lesz közzétéve, de a bírálat elkészítéséhez feltétlenül szükséges).
 • A külső fedlapon fel kell tüntetni a "Doktori értekezés" elnevezést, valamint a szerző nevét és az értekezés elkészítésének évszámát.
 • Az értekezés első oldalán (belső címoldal) fel kell tüntetni az értekezés címét, a szerző nevét, a doktori iskola és program nevét, ezek vezetőjének nevét, beosztását, tudományos fokozatát, továbbá a kutatóhely/tanszék nevét, ahol dolgozat készült.
 • A dolgozat végére be kell kötni egy 1 oldalas magyar és egy 1 oldalas angol nyelvű összefoglalót. Az értkezésnek továbbá tartalmaznia kell tartalomjegyzéket, valamint a tudományterület előírásai szerint elkészített irodalomjegyzéket, teljes bibliográfiai adatokkal. Ez utóbbiban szerepeltetni kell a doktorjelölt tudományos közleményeit is.
 • Az értekezés belső tagolása kövesse a tudományos közleményekre általánosan előírt és elfogadott normákat.
 • 150 oldalnál hosszabb terjedelmű értekezés benyújtásakor kétszeres eljárási díjat kel fizetni. A mellékletek nem számítanak bele ebbe a terjedelembe.
 • Az értekezéshez DOI azonosítót kell igényelni és a doktori értekezés végébe be kell kötni egy nyilatkozatot a doktori értekezés nyilvánosságával kapcsolatban (Adatlap a doktori értetekzés nyilvánosságra hozatalához), további részletes információk ezzel kapcsolatban alább olvashatók.

DOI azonosító igénylése az doktori értekezéshez 

A 2013. augusztus 1 után elindított fokozatszerzési eljárások esetében a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott és elektronikus adathordozón tárolt példányainak benyújtása előtt a doktori eljárást kezdeményező, illetőleg a doktorjelölt a jelen az Egyetemi Doktori Szabályzat 5. számú mellékletében meghatározott adatlapon - Adatlap a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához - a kari hivataltól (TNKCs-től) DOI azonosítót igényel. Az adatlapon - Word formátumban, aláírás nélkül, elektronikusan kell e-mailben elküldeni a doktori iskola ügyintézőjének. A kari hivatal a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül, az erre szolgáló elektronikus felületen DOI azonosítót igényel az értekezésre és a tézisekre, és az azonosítót az „Adatlapon” kitöltve elektronikus úton visszaküldi az értekezés szerzőjének.

A doktori értekezést és a téziseket a szerző által aláírt „Adatlappal” együtt kell benyújtani. Az „Adatlap” egyik példányát – az értekezés (tézisek) nyomtatott változatába kell bekötni, illetőleg az elektronikus adathordozón tárolt példányba kell beszerkeszteni. Az „Adatlap” másik nyomtatott példányát a kari hivatal őrzi meg a doktori eljárás dokumentációjával együtt. Több nyomtatott példány esetén az eredeti aláírással ellátott „Adatlapot” tartalmazó példány mellett a többi példányba is bele kell kötni az adatlap másolatát.

A doktori értekezés benyújtását követően a kari hivatal az elektronikus adathordozón benyújtott példányról 10 munkanapon belül rögzíti az értekezést és a téziseket az ELTE Digitális Intézményi Tudástárában (a továbbiakban: EDIT). A doktori értekezés és a tézisek a doktori fokozat odaítéléséről szóló döntésig, illetőleg az EDSZ 76.§ (2)-(3) és (6) bekezdéseiben meghatározott határidőig nem nyilvánosak.