Kutatóhelyi vita

Kutatóhelyi vita

Kutatóhelyi vita

A 2013. augusztus 1. után elindítandó eljárások esetében a doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a téma szerinti tudományos szakterülettel foglalkozó tanszék (intézet) tudományos tanácskozást (a továbbiakban: kutatóhelyi vita) szervez. A kutatóhelyi vitára meg kell hívni a téma szerinti doktori programban résztvevő oktatókat, a más egyetemeken folyó doktori képzésben a témával foglalkozó törzstagokat, témavezetőket, illetőleg az adott szakterület jeles tudományos szakértőit. A kutatóhelyi vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

A kutatóhelyi vita szabályai az EDSZ 67/A §-ban leírtakon túlmenően a Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően:

 • A kutatóhelyi vitát a kutatóhely/tanszék szervezi meg és küldi ki a szükséges meghívókat.
 • A kutatóhelyi vitát meg kell hirdetni a Doktori Iskola honlapján a szükséges nyilvánosság biztosítása érdekében.
 • A kutatóhelyi vita bizottsága egy elnökből és két opponensből áll. A bizottság tagjainak tudományos fokozattal kell rendelkezniük.
 • A kutatóhelyi vita elnöke a tanszék/kutatóhely vezetője. Amennyiben a tanszék/kutatóhely vezetője a jelölt témavezetője, úgy mást kell felkérni az elnöki feladatok ellátására (pl. programvezető).
 • Az elnök mellett két opponenst kell felkérni, akik az értekezésről a vita előtt írásos bírálatot készítenek. Az egyik opponensnek külső bírálónak (az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló) kell lennie. Az opponenseknek a bírálatok elkészítésére legfeljebb 60 nap áll a rendelkezésére.
 • A kutatóhelyi vitához felkért opponensek nincsenek kizárva a doktori fokozatszerzési eljárás védésének bírálóbizottságában írásos bírálóként való részvételtől, amennyiben teljesítik az EDSZ követelményeit.
 • A kutatóhelyi vita keretében készült elutasító bírálatok esetében nem kell új bírálót felkérni, a bírálatban megfogalmazott észrevételek alapján a jelölt javíthatja dolgozatát annak a Doktori Iskolában való benyújtása előtt.
 • A kutatóhelyi vitán jelenléti ívet kell vezetni és a vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
 • A vita jegyzőkönyvének tartalmaznia kell a bizottság tagjainak felsorolását, a bírálatok rövid ismertetését, a védésen feltett kérdéseket és az azokra adott válaszok ismertetését, valamint vita rövid értékelését.

A kutatóhelyi vita szervezéséhez leadandó dokumentumok:

 • értekezés (3 spirálozott példányban);
 • az értekezés végén magyar és angol összefoglaló (javaslat: az a nyelv legyen elöl, amelyiken a dolgozat íródott);
 • önéletrajz (3 példány);
 • publikációs lista MTMT-ből nyomtatva (3 példány);
 • 2 cikk kinyomtatott változata (3-3 példány);
 • tézisfüzet (3- magyar, 3- angol);
 • E/3-as rövid önéletrajz (1 példány, az elnök fogja majd felolvasni a kutatóhelyi vitán)
 • a felsorolt dokumentumokat elektronikusan is be kell küldeni a phd@inf.elte.hu címre

A bírálatok beérkezését követően a doktorjelölt időpontot egyeztet a kutatóhelyi vita elnökével és a bírálókkal, majd az esemény előtt min. 21 nappal értesíti a TNKCS irodát a kitűzött időpontról.
A doktorjelöltnek a kutatóhelyi vitát megelőzően írásban is válaszolnia kell az opponensek bírálataira.