Egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszéke, Savaria Műszaki Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. március 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata az oktatás területén előadások és gyakorlatok tartása programozási alapismeretek, objektum orientált programozás és szoftvertechnológia témakörökben, rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység folytatása és kapcsolattartás tudományterületének gyakorlati tevékenységével. Feladata még szakdolgozatok, diplomamunkák illetve PhD hallgatók témavezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség, mesterfokozatú egyetemi diploma
 • PhD fokozat
 • középfokú C típusú általános (angol) tárgyalási szintű nyelvtudás
 • a pályázó rendelkezzen legalább nyolc félév oktatói tapasztalattal, melynek jelentős része az Informatikai Kar képzési területein oktatott tárgyak oktatásához kapcsolódik
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Egyéb elvárások:

 • a pályázó rendelkezzen a munkaköri követelményeknek megfelelő PhD tudományos fokozattal
 • habilitáció vagy a kari docensi kinevezési feltételeknek való megfelelés
 • a pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • publikációs jegyzék (MTMT szám)
 • idézettségi jegyzék
 • a pályázó szakmai munkájára vonatkozó tervei
 • írásos beleegyezés arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek
 • PhD fokozat és a habilitáció megszerzését tanúsító okiratok másolata
 • a kinevezés feltétele külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. ELTE Informatikai Kar Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/281/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. vagy • Elektronikus úton Kerek Ágnes hivatalvezető részére a kerekagi@inf.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szombathelyi munkavégzésre tekintettel az alapilletményen felül, a Kjt. 2. számú mellékletében megállapított, a felsőoktatási intézményben oktatói, tanári, valamint kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét határozott időre garantált összegen felüli illetményként biztosítjuk (a határozott idő hosszabbítható).

Szombathelyen igény esetén lakhatási támogatás is biztosított.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.