Doktori programok

Doktori programok

A Doktori Iskola oktatási programjainak címei: (hatályos 2023. június 26-tól)

  • Informatika Doktori Iskola/Szoftver- és Számítástudomány Doktori Program
  • Informatika Doktori Iskola/Adattudomány, Hálózatok, Információs Rendszerek Doktori Program
  • Informatika Doktori Iskola/Tudományos Számítások és Modellek, Numerikus és Szimbolikus Módszerek Doktori Program
  • Informatika Doktori Iskola/Informatika Szakmódszertan Doktori Program
  • Informatika Doktori Iskola/Térinformatika és Téradat-tudomány Doktori Program
  • Informatika Doktori Iskola/Informatikai Megoldások a Mérnöki Tudományokban Doktori Program

 Doktori Iskola oktatási programjainak ismertetése

Szoftver- és Számítástudomány Doktori Program

A doktoriprogram vezetője: Dr. Horváth Zoltán egyetemi tanár

A doktori program célja, hogy olyan mély, szerteágazó ismeretek birtokába juttassa a doktoranduszokat, amelyek segítségével eredményesen, aktív módon művelhetik az informatika elméleti alapjait alkotó számítástudományi és szoftvertudományi  területeket,  illetve olyan szinten sajátíthatják el az eredmények alkalmazásához szükséges kurrens módszertani elveket, hogy ezek megújító jellegű felhasználása, az újonnan születő eljárások befogadása lehetővé váljon.

A program keretében többek között a következő tárgykörök művelésére van lehetőség:

szoftverek tervezése és szoftvertechnológia, algoritmusok, programozási paradigmák, nyelvek és típusrendszereik, nagy megbízhatóságú szoftverek, szoftverek elemzése, helyessége és tesztelése,  szoftverarchitektúrák, számítási modellek és nem hagyományos számítások, kvantumszámítások,  a mesterséges intelligencia modelljei és alkalmazása intelligens szoftverek előállításában, alkalmazási terület specifikus programozási nyelvek és szoftver intenzív rendszerek, kiberfizikai és autonóm rendszerek, ember-gép kapcsolat és természetes nyelvek számítógépes feldolgozása, illetve az informatika humán és társadalmi vonatkozásai.

Adattudomány, Hálózatok, Információs Rendszerek Doktori Program

A doktoriprogram vezetője: Dr. Benczúr András, professor emeritus

  • A program a digitális adatvilág működtetését szolgáló számítógépi technológiák elméleti kutatásával, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik. A program három pillére, az adattudomány, a számítógépes hálózatok és az eredeti információs rendszerek, egymást támogatva, sokoldalú kutatási lehetőséget nyújtanak.
  • Az egyre bőségesebben rendelkezésre álló adatok és feldolgozási kapacitások a korábbi adatbányászati és big data technológiákat a Mesterséges Intelligencia új mélytanulási lehetőségeivel bővítve vezettek az adattudományi terület kibontakozásához. Összefoglalóan, a nagy adathalmazok kezelésének, elemzésének és felhasználásának területét adattudománynak nevezik. Ebbe beletartozik az adatok gyűjtése, tisztítása, tárolása, ezekhez kapcsolódó algoritmusok, éppúgy, mint az elemzéshez használandó adatbányászati és mélytanulási technológiák.
  • Az adatokkal való gazdálkodás mellett az adatok gyűjtését, áramlását, elérését és a kommunikációt biztosító digitális adathálózatok kutatása jelenti a program második komponensét. A hálózatok összekötik a felhő központokat a kiszolgáló központokkal, a végfelhasználókkal az egyéni mobil eszközökön, szenzorhálózatokon túl a kommunikáló okos tárgyak internetéig igen széles spektrumban bővül a világunk behálózottsága.
  • Az információs rendszerek területén a program a klasszikusnak számító rendszermodellek és az operatív adatbázis-kezelési technológiák új irányait kívánja központba állítani. Új elvű adatmodellek, tudásreprezentációk és új adatbáziskezelő technológiák kutatása is kapcsolódik ehhez a területhez. A digitalizáció egyik fő jellegzetessége, hogy az információs rendszerek építése és továbbfejlesztése egyre nagyobb automatizálással és MI technológiák integrálásával történik. A szervezeteken belüli folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó információs rendszer folyamatokba integrálva, beágyazva jelennek meg a ma összefoglalóan mesterséges intelligenciának nevezett módszerek, algoritmusok és technológiák, a korszerű adatanalitikai megoldások. E folyamatokból származó a döntések, tevékenységek eredményeinek megváltoztathatatlansága, az átláthatóság, a nyomon követhetőség, a megmagyarázhatóság formális és megvalósítható modelljeinek és módszereinek kialakítása valamint az alternatív megközelítések és megoldások vizsgálata gyümölcsöző kutatási terület.

Tudományos Számítások és Modellek, Numerikus és Szimbolikus Módszerek Doktori Program

A doktoriprogram vezetője: Dr. Weisz Ferenc egyetemi tanár

A tudományos számítások és modellek területén a doktori program a harmonikus analízis, a differenciálegyenletek, a számelmélet, a számítógépes grafika eszközeinek felhasználásával matematikai modellek konstrukciójával foglalkozik, amelynek célja az informatikai, orvosi, mérnöki és egyéb területeken felmerülő problémák megoldása. A numerikus és szimbolikus módszerek területen a doktori program a numerikus módszerek elmélete és gyakorlata, az approximációelmélet és optimalizáció, valamint a szimbolikus számítások matematikai háttere, módszerei és alkalmazási lehetőségei köré csoportosul. A különböző kapcsolódó tudományterületek kutatóinak is segítséget nyújt a program, akik a területükön tudományos számításokat, numerikus vagy szimbolikus módszereket és eszközöket kívánnak alkalmazni. Számos kérdéskörben, például jel és képfeldolgozási, orvosi, mérnöki feladatok, alak-felismerési feladatok, számítógépes látás, komputeralgebrai alkalmazási területek, kriptográfia, informatikai biztonság kutatásában folyik eredményes munka.

Informatika Szakmódszertan Doktori Program

A doktoriprogram vezetője: Dr. Illés Zoltán habilitált egyetemi docens

A doktori program célja az informatika tudományterületén széleskörűen tájékozott, a szaktudományt, annak új eredményeit és a pedagógiai ismereteket alkotó módon társítani képes kutató szaktanárok képzése, akik képesek az igényes tanítás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a tantervkészítés és szaktárgyi fejlesztés, a szaktanácsadói, illetve a vezetőtanári feladatok ellátására, továbbá utánpótlást jelentenek a szakmódszertan területén a felsőoktatásban. Az oktatásmódszertani kutatásokat gyors reagálásra készteti az ismeretanyag folyamatos változása, és a mindennapi életbe egyre mélyebben behatoló információs technológiák hatása. Az informatika tantárgy ismeretanyaga rendkívül gyorsan változik, egyre hangsúlyosabban jelenik meg az általános Informatikai ismeretek mellett a programozás, amit a tantervi viták nemzetközi szintű intenzitása is jól igazol. Ennek megfelelően a szakmódszertani kérdések mellett létfontosságú, hogy a kutató kövesse a modern technológiák, eszközök megjelenését, nemcsak alkalmazói szinten, hanem rendelkezzen széleskörű, professzionális programozási tudással is. Ezzel a komplex feladattal sajátos kutatási felkészültség nélkül nem lehet megbirkózni.

Térinformatika és Téradat-tudomány Doktori Program

A doktoriprogram vezetője: Dr. Jung András habilitált egyetemi docens     

A téradat a társadalmi és ipari digitalizáció egyik nyersanyagforrása, számos gazdasági és kutatási fejlesztési koncepció meghatározó bemeneti paramétere. A téradatok állapota és sikeres felhasználása (térben, időben, tematikusan) értékmérő tulajdonság tudományos és gazdasági szempontból egyaránt. Az emberi kultúrával kapcsolatos információk jelentős része térbeli adat is egyben. A térinformatika és téradat-tudomány doktori program célja az attribútum adatok térbeli összefüggéseinek tudományos elemzése, értelmezése és modellezése. A program feladata a felvázolt kihívások megértéséhez szükséges téradat-technológiák elméleti és gyakorlati megismerése, alkalmazása, valamint kutatási fejlesztése. A doktori programon belül választható tematikus területek: távérzékelési módszerek, web-GIS, navigációs és mobile mapping technológiák, téradat-vizualizáció, téradat-bányászat és más kapcsolódó műszaki informatikai tématerületek.

Informatikai Megoldások a Mérnöki Tudományokban Doktori Program

A doktoriprogram vezetője: Dr. Csóka Levente egyetemi tanár

A modern gyártástechnológiák ma már elképzelhetetlenek informatikai kutatás-fejlesztés nélkül, amelyek átfogó, komplex megértése és kezelése a modern társadalmak hajtómotorja. A doktori program keretében folyó képzés az informatikai és mérnöki szakterületek kapcsolódási pontjain átfogó jártasság megszerzését teszi lehetővé és ezen ismeretek alapján képessé teszi a hallgatót önálló kutatás végzésére, informatikai megoldások kidolgozására a mérnöki tudományokban felmerülő problémák megoldására.

A doktori program elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a magas színvonalú mérnöki megoldások szempontjából alapvető fontosságú informatikai, ezen belül ipar 4.0 gyártástechnológiai, mérnöki anyagtudományi, mechanikai, áramlástechnikai területeken. Az informatikai kutatás-fejlesztésközéppontjába állítja azokat a feladatokat, amelyek megoldása a fémes, polimer és kompozit anyagok jellemzőinek és többcélú, alkalmazott felhasználását támogatja. Az anyagtudományi kérdések a molekuláris rendszerektől a tömbi anyagjellemzőkön át vezetnek az informatikai és mérnöki szemléletű tervezés, végeselem modellezések, valamint az informatikai rendszerekkel történő optimalizációs eljárások megismeréséig. Az ilyen és hasonló mérnöki megoldások hátterét a műszaki mechanika alapozza meg.

A doktori program infrastrukturális feltételei a Savaria Műszaki Intézet korszerű és jól felszerelt laboratóriumi bázisán alapszik. A kutatási lehetőségek a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kiszélesednek. Újonnan megvalósult berendezéseink a hegesztőrobot és a szélcsatorna. Utóbbival egy új laboratórium, az Áramlástan labor jött létre, ami rövidesen tovább fog bővülni egy lézeres mérőberendezéssel.