Doktori programok

Doktori programok

Az ELTE Informatika Doktori Iskola az informatika teljes szakmai spektrumában kínál akár tudományos pályára törekvőknek, akár gyakorlatorientált szakembereknek felkészülési lehetőséget és témavezetést. A doktori iskolában jelenleg négy doktori program működik:

 AZ INFORMATIKA ALAPJAI ÉS MÓDSZERTANA 

Programvezető: Dr. Horváth Zoltán

Az Informatika Alapjai és Módszertana doktori program célja, hogy olyan mély, szerteágazó ismeretek birtokába juttassa a hallgatókat, amelyek segítségével eredményesen, aktív módon művelhetik az informatika elméleti alapjait alkotó számítástudományi és műszaki informatikai területeket, illetve olyan szinten sajátíthatják el az eredmények alkalmazásához szükséges kurrens módszertani elveket, hogy ezek megújító jellegű felhasználása, az újonnan születő eljárások befogadása lehetővé váljon. A program keretében a következő tárgykörök művelésére van lehetőség: mesterséges intelligencia, programozási technikák és nyelvek, autonóm rendszerek, bioinformatika, nem hagyományos számítások, természetes nyelvek számítógépes feldolgozása, illetve az informatika társadalmvonatkozásai. A terület bővelkedik kutatási témákban.

► INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 

Programvezető: Dr. Benczúr András

Az Információs Rendszerek doktori program olyan rendszerek tervezésének, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik, amelyekben az emberi kommunikáció döntő részben a számítógépes rendszerekben adatként tárolt információ visszanyerésén és kibővítésén alapul. A  program a klasszikusnak számító információs rendszermodellek és adatbázis-kezelési elméletek továbbfejlesztésének ezt az új irányát kívánja központba állítani. Ennek következtében két meghatározó pillére  az adatbáziskezelés elmélete és legkorszerűbb technológiái, valamint a mesterséges intelligencia széles spektrumú művelése. Elsősorban adatbányászat, web-adatbányászat, dokumentum adatbázisok, Grid-adatbáziskezelés és adatfeldolgozás területén folyik kutatómunka.

 INFORMATIKA SZAKMÓDSZERTAN 

Programvezető: Dr. Illés Zoltán

A doktori program célja olyan, az informatika tudományterületén széleskörűen tájékozott, a szaktudományt, annak új eredményeit és a pedagógiai ismereteket alkotó módon társítani képes kutató szaktanárok képzése, akik képesek az igényes tanítás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a tantervkészítés és szaktárgyi fejlesztés, a szaktanácsadói, illetve a vezetőtanári feladatok ellátására, továbbá utánpótlást jelentenek a szakmódszertan területén a felsőoktatásban. Az informatika tantárgy ismeretanyaga rendkívüli gyors változásban van, amit a tantervi viták nemzetközi szintű intenzitása is jól igazol. Az oktatásmódszertani kutatásokat az ismeretanyag gyors változása, a mindennapi életbe egyre mélyebben behatoló információs technológiák kölcsönhatása az oktatási és tanulási folyamatokkal hasonlóan gyors reagálásra késztetik, amivel sajátos kutatási felkészültség nélkül nem lehet megbirkózni. Nem csak a tananyag, ismeretanyag változik, hanem a diákság eszközhasználattal összefüggő gondolkozási és ismeretszerzési módja is.

► NUMERIKUS ÉS SZIMBOLIKUS SZÁMÍTÁSOK 

Programvezető: Dr. Weisz Ferenc

A Numerikus és Szimbolikus Számítások doktori program a numerikus módszerek elmélete és gyakorlata, az approximációelmélet és Fourier-analízis elmélete és felhasználásai, valamint a szimbolikus számítások matematikai háttere, módszerei és alkalmazási lehetőségei köré csoportosul. A különböző kapcsolódó tudományterületek kutatóinak is segítséget nyújt a program, akik területükön numerikus vagy szimbolikus számítási módszereket és eszközöket kívánnak alkalmazni. Képfeldolgozási, alak-felismerési feladatok, számítógépes látás, komputeralgebrai alkalmazási területek kutatásában folyik eredményes munka.