Doktori programok

Információs rendszerek

Programvezető: Dr. Benczúr András

Az Információs rendszerek szakirány olyan rendszerek tervezésének, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik, amelyekben az emberi kommunikáció döntő részben a számítógépes rendszerekben adatként tárolt információ visszanyerésén és kibővítésén alapul. Speciális esetként az oktatásra való hatás kutatása és az informatikaoktatásának módszertana kapcsolódik a programhoz.

Az információs rendszerek új korszakát az Internet és a World Wide Web jellemzi. Legújabb irányzatok közé tartoznak az XML köré épülő adatbáziskezelés problémái, az érzékelő rendszerekből beáramló adatfolyamok, az ontológiák, vagyis információforrások integrálásának kérdései. A doktori program a klasszikusnak számító információs rendszermodellek és adatbázis-kezelési elméletek továbbfejlesztésének ezt az új irányát kívánja központba állítani. A program két meghatározó pillére ezért az adatbáziskezelés elmélete és legkorszerűbb technológiái, valamint a mesterséges intelligencia széles spektrumú művelése. Projektek keretében adatbányászat, web-adatbányászat, dokumentum adatbázisok, Grid-adatbáziskezelés és adatfeldolgozás területén folyik kutatómunka.

Numerikus és szimbolikus számítások

Programvezető: Dr. Weisz Ferenc

A Numerikus és Szimbolikus Számítások doktori program a numerikus módszerek elmélete és gyakorlata, az approximációelmélet és Fourier-analízis elmélete és felhasználásai, valamint a szimbolikus számítások matematikai háttere, módszerei és alkalmazási lehetőségei köré csoportosul. A különböző kapcsolódó tudományterületek kutatóinak is segítséget nyújt a program, akik területükön numerikus vagy szimbolikus számítási módszereket és eszközöket kívánnak alkalmazni. Képfeldolgozási, alak-felismerési feladatok, komputeralgebrai alkalmazási területek kutatásában folyik eredményes munka.

Az informatika alapjai és módszertana

Programvezető: Dr. Horváth Zoltán

Az Informatika Alapjai és Módszertana program célja az, hogy olyan mély, szerteágazó ismeretek birtokába juttassa a hallgatókat, amelyek segítségével eredményesen, aktív módon művelhetik az informatika elméleti alapjait alkotó számítástudományi és műszaki informatikai területeket, illetve olyan szinten sajátíthatják el az eredmények alkalmazásához szükséges kurrens módszertani elveket, hogy ezek megújító jellegű felhasználása, az újonnan születő eljárások befogadása lehetővé váljon.

A program keretében a következő tárgykörök oktatását tervezzük: számelmélet, mesterséges intelligencia, programozási technikák és nyelvek, adatbázis-elmélet, illetve az informatika társadalmi vonatkozásai.
A számításelmélet (theory of computing) a matematika és az informatika igen erőteljesen fejlődő közös ága. Egyik legfontosabb célkitűzése az algoritmikus problémát vizsgálata, osztályozása, hatékony megoldó módszerek kidolgozása. Az elmúlt esztendőkben ez utóbbi folyamat drámai mértékben felgyorsult, amint azt pl. az adatbányászat algoritmikus gondolatainak a kereső rendszerekben való szinte azonnali megjelenése mutatja. A terület bővelkedik kutatási témákban. Ugyanakkor kialakult egy nemzetközileg széles körben elfogadott PhD-szintű törzsanyag, amit mi is tanítani kívánunk.

A program keretében - a Matematikai Doktori Iskolával szoros együttműködésben - magas szintű képzést nyújtunk a következő témákban:

Diszkrét matematika, Adatszerkezetek, alapvető algoritmusok, Algoritmikus bonyolultság, Formális nyelvek, Kombinatórikus optimalizálás, Matematikai Kriptográfia, Új számítási paradigmák modelljei.

Informatika szakmódszertan

Programvezető: Dr. Zsakó László 

A program célja olyan, az informatika tudományterületén széleskörűen tájékozott, a szaktudományt, annak új eredményeit és a pedagógiai ismereteket alkotó módon társítani képes kutató szaktanárok képzése, akik képesek az igényes tanítás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a tantervkészítés és szaktárgyi fejlesztés, a szaktanácsadói, ill. a vezetőtanári feladatok ellátására, továbbá utánpótlást jelentenek a szakmódszertan területén a felsőoktatásban.

Az informatika össztársadalmi presztízsének visszaszerzéséhez, az iskolai informatika tanítás tartalmi és módszertani megújításához magas szintű szakemberképzésre és tudományos igényű alkotómunkára van szükség. Az informatika tanításának távlati fejlesztését célzó kutatómunka mellett a közoktatás működtetésében is fontos a tudományos igényességgel, magas fokon képzett szaktanárok szerepe. Nélkülük a tantervek fejlesztésében, kidolgozásában, a tankönyvírásban és bírálatban, az egyre meghatározóbb, központosított, standardizált vizsgák anyagában (pl. érettségi) aligha érvényesülhetnének a szakmai szempontok.

Az informatika tantárgy ismeretanyaga rendkívüli gyors változásban van, amit a tantervi viták nemzetközi szintű intenzitása is jól igazol. Az oktatásmódszertani kutatásokat az ismeretanyag gyors változása, a mindennapi életbe egyre mélyebben behatoló információs technológiák kölcsönhatása az oktatási és tanulási folyamatokkal hasonlóan gyors reagálásra késztetik, amivel sajátos kutatási felkészültség nélkül nem lehet megbirkózni. Nem csak a tananyag, ismeretanyag változik, hanem a diákság eszközhasználattal összefüggő gondolkozási és ismeretszerzési módja is.