Halasztás

Az új felsőoktatási törvény és az Egyetemi Doktori Szabályzat értelmében egybefüggően csak 1 évet (2 félévet) lehet engedélyezetten halasztani. Aki eddig egy évet halasztott egybefüggően (pl. a 2015/2016/I. és a 2015/2016/II. félévet), annak a 2016/2017/I. félévre be kell iratkoznia, különben megszüntethető a hallgatói jogviszonya, és el lehet bocsátani a doktori képzésből.

A halasztási szándékot a Neptunban is jelezni kell. A halasztásra kérelmet kell benyújtani, amelyet a félév elején, a regisztrációs időszakban kell leadni a TNKCs irodájában.

A kérelem formai követelményei:

  • A kérelem csak nyomtatott formában adható le.
  • A kérelmet Dr. Kozsik Tamásnak, a tudományos és innovációs ügyek dékánhelyettesének kell címezni.
  • A kérelemben meg kell adni a halasztás indoklását.
  • Fel kell tüntetni a halasztani kívánt időszakot (pl. 2016/2017 tavaszi félév).
  • Fel kell tüntetni, hogy a kérelmező hányadik alkalommal halaszt.
  • A kérelmet alá kell íratni a témavezetővel, a programvezetővel és a doktori iskola vezetőjével.
  • Szerepelnie kell a dátumnak és a hallgató aláírásának.

A halasztásra vonatkozó jogszabályok:

Egyetemi Doktori Szabályzat 30.§

A beiratkozás elhalasztásának a hallgató kérelmére sincs helye. A kari doktori szabályzatok rendelkezhetnek arról, hogy a beiratkozást követően engedélyezik-e a tanulmányok megkezdésének elhalasztását maximum két szemeszterrel.

Egyetemi Doktori Szabályzat 32.§

(1) A hallgató minden képzési időszak előtt bejelenti, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (regisztráció), vagy szünetelteti azokat. Ezt a bejelentését a doktorandusz minden félévben a regisztrációs időszak végéig végezheti el.

Egyetemi Doktori Szabályzat 6/3. sz. melléklet – Az Informatikai Kar – kari sajátosságokat tartalmazó – kari szabályzata 11.§ (4) és (7), a 2016-ban elfogadott szabályzat 11.§ (6) és (9) bekezdése

A felvételt nyert hallgató írásos kérelem alapján kérheti tanulmányai megkezdésének elhalasztását legfeljebb két szemeszterrel (egy év). A kérelmet a Doktori Iskola Tanácsa bírálja el. A beiratkozási kötelezettség a tanulmányok megkezdésének halasztása esetén is fennáll. 

A tanulmányi idő megszakítása (szünetelés) legfeljebb három alkalommal, összesen három évre engedélyezhető. Első alkalommal a kérelmet automatikusan el kell fogadni. Minden további halasztási kérelem elfogadásáról az IDT dönt. A kihagyott időtartamra ösztöndíj nem folyósítható. Kihagyást kérni csak lezárt félév után lehet (ez alól kivételt képez, ha a hallgató a tanulmányainak megkezdését szeretné elhalasztani), csak teljes félévre. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A kihagyási kérelmet a témavezetőnek, a programvezetőnek és a doktori iskola ve­ze­tőjének kell aláírásával támogatnia. A tanulmányok szünetelésének minősül a tanulmányi félévre történő regisztráció hiánypótlási időn felüli elmulasztása is. A szünetelési kérelmet az adott félév kezdetekor kell az IDT elnökéhez benyújtani, aki dönt a kérelem ügyében. Az engedélyező határozat tartalmazza a tanulmányok folytatásának időpontját is (tanév, félév). Utólagos szünetelési kérelem csak igen indokolt esetben fogadható el.