Egyetemi adjunktus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem                           

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszéke, Savaria Műszaki Intézet

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. március 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata az oktatás területén előadások és gyakorlatok tartása eseményvezérelt programozás, programozási nyelvek JAVA, operációs rendszerek témakörökben, rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység folytatása és kapcsolattartás tudományterületének gyakorlati tevékenységével. Feladata még szakdolgozatok, diplomamunkák illetve PhD hallgatók témavezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         mesterfokozatú egyetemi diploma

•         PhD

•         középfokú C típusú általános (angol) tárgyalási szintű nyelvtudás

•         legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Egyéb elvárások:

•         a pályázó rendelkezzen a munkaköri követelményeknek megfelelő PhD tudományos fokozattal

•         képes legyen önállóan alkotó tevékenység végzésére

•         legalább három év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt

•         rendszeres publikációs tevékenységet végezzen idegen nyelven is

•         folytasson rendszeres szakmai közéleti tevékenységet

•         a pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         publikációs jegyzék (MTMT szám)

•         idézettségi jegyzék

•         a pályázó szakmai munkájára vonatkozó tervei

•         írásos beleegyezés arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek

•         PhD fokozat megszerzését tanúsító okirat másolata

•         a kinevezés feltétele külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. ELTE Informatikai Kar Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/248/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton Kerek Ágnes hivatalvezető részére a kerekagi@inf.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szombathelyi munkavégzésre tekintettel az alapilletményen felül, a Kjt. 2. számú mellékletében megállapított, a felsőoktatási intézményben oktatói, tanári, valamint kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét határozott időre garantált összegen felüli illetményként biztosítjuk (a határozott idő hosszabbítható). Szombathelyen igény esetén lakhatási támogatást is biztosított.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.