Programtervező informatikus Bsc

Programtervező Informatikus BSc - szakdolgozat tudnivalók

Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló záródolgozatot (szakdolgozatot) kell készíteni (HKR 76. § 3)
 

TÉMAVÁLASZTÁS, BEJELENTÉS, ENGEDÉLYEZÉS

A 2019/20-as tanévtől a programtervező informatikus alapképzésen (magyar és angol nyelv esetén is) a hallgatók számára a szakdolgozat témabejelentő beadása elektronikus kérvény formájában történik a Neptun felületén IK – Szakdolgozat témabejelentő néven (továbbiakban Témabejelentő kérvény).

Témabejelentő kérvény a Neptunban az Ügyintézés -> Kérvény -> Leadható kérvények menüpontban érhető el.

Javasoljuk a következő eljárást a leadás előtt: 

 • a hallgató beszélje meg a kidolgozandó témát a témavezetőjével (erre vonatkozó kérés a kérvényen is szerepel).
 • Fogalmazzák meg együtt a szakdolgozat témájának rövid leírását, majd
 • ezt követően a hallgató az elektronikus kérvénybe töltse fel az adatokat és a leírást.
 • A témavezető adatait célszerű egyeztetni, hogy helyesen kerüljön rögzítésre.

A szakdolgozat témáját a témavezető véleményezi és a témáért felelős szervezeti egység vezetője hagyja jóvá. A témaválasztás és záróvizsga időpontja között 6 hónapnak kell eltelnie. (HKR 77. § (4) a))

Beadási határideje:

 • a júniusban záróvizsgázó hallgatók számára december 1.
 • a januárban záróvizsgázó hallgatók számára június 1.

A Témabejelentő kérvény december 2-15. között, illetve június 2-15 között (pótlási időszak) késedelmi díjjal adható le.

A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak kell eltelnie. (HKR 77. § (8) a))

A HKR 77. § szerint a szakdolgozat témájának módosítására 

 • júniusi záróvizsga esetén február 1-ig,
 • januári záróvizsga esetén augusztus 31-ig

van lehetősége az IK – Szakdolgozat témabejelentő kérvényen. A hallgatók számára a Témabejelentő kérvény folyamatosan elérhető a Neptun felületén. Többszöri beadás esetén mindig a legutoljára beadott kérvény az érvényes, a HKR által megadott határidő betartásával.

A kérvény adattartalma:

 • hallgató adatai,
 • képzési szintje,
 • témavezető adatai. Külső témavezető adatai, ha külső a témavezető. A belső konzulens hozzárendelése később történik a dolgozathoz.
 • A szakdolgozat címe.
 • A szakdolgozat témája rövid terjedelemben: max. ½-1 oldal legyen, és ennek alapján megítélhető legyen a megoldandó feladat nehézsége, bonyolultsága.

A kérvény nem tartalmaz oktatói aláírást, mert a beadás után a kérvényhez hozzárendelésre kerül a kérvényen szereplő belső témavezető/konzulens, mint véleményező illetve az adott tanszék vezetője, mint döntő. Amennyiben az oktató olyan témabejelentővel találkozik, mely nem megfelelő vagy nem a megbeszéltek szerinti, azt javításra visszaküldi. Ha a hallgató nem egyeztetett az oktatóval a témáról, akkor elutasítja a kérvényt.

Szakdolgozati témát hozhat a hallgató maga is, ha talál hozzá megfelelő témavezetőt.

 • A témavezető külső szakember is lehet, de megfelelő szakirányú alapszakos felsőfokú diplomával és néhány év szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, vagy folyamatban lévő azonos tudományterület mesterszakos hallgatójának kell lennie. Külső témavezető mellett a hallgatónak belső témavezetővel is kell egyeztetnie. Amennyiben a kérvény beadásáig ez nem sikerül, a Kar rendel hozzá belső konzulenst. Fontos, hogy a külső témavezető ismerje a kari elvárásokat, elfogadja a belső témavezető útmutatását. Javasoljuk, hogy a külső konzulens olvassa át a szakdolgozattal kapcsolatos tájékoztatókat a kari honlapon, különös tekintettel a Szakdolgozat bírálata részen belül a Szempontrendszerre.
 • Belső konzulens csak a kar oktatója lehet. Az a PhD hallgató, aki a karon oktat, is lehet belső konzulens (de demonstrátor hallgató nem).

A Tanulmányi Hivatal a hallgató záróvizsgára történő jelentkezésekor ellenőrzi, hogy a témabejelentő elfogadásra került. A szakdolgozat beadásakor a Neptunból letöltött témabejelentőt a hallgató feltölti a megadott dokumentumokkal együtt. (További részleteket itt talál.) A záróvizsgán a bizottság ellenőrzi a feltöltött témabejelentő alapján, hogy a téma és a dolgozat összhangban van.


SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ

A konzultáció rendjéről itt talál tájékoztatást.

SZAKDOLGOZAT TARTALMA

A szakdolgozat tartalma egy gyakorlati jellegű feladat informatikai eszközökkel (program) való megoldása. A szakdolgozatban kitűzött feladatnak olyan komplexitásúnak kell lennie, hogy azt egy átlagos képességű hallgató 20 kreditnek megfelelő 600 munkaórában elvégezhesse. Ha a feladat mérete indokolja, akkor több hallgató is dolgozhat ugyanazon a témán.Ilyenkor a dolgozatban egyértelműen szerepelni kell annak, hogy hogyan osztották fel egymás között a munkát, és melyik rész kinek az eredménye. A védésen a hallgatónak elsősorban a saját maga által végzett eredményt kell bemutatnia, Annyiban térjen ki a többi szerző eredményére, hogy a megoldott feladat ily módon érthető legyen. 

A szakdolgozatnak a következő, önálló fejezetként elkészített részeket mindenképp tartalmaznia kell:

 1. Bevezetés, mely tartalmazza
 • a témaválasztás indoklását, 
 • és a megoldandó feladat rövid, közérthető leírását.

​​​2. Felhasználói dokumentáció, mely tartalmazza

 • a megoldott probléma rövid megfogalmazását,
 • a felhasznált módszerek rövid leírását,
 • a program használatához szükséges összes információt.
 1. Fejlesztői dokumentáció, mely tartalmazza
 • a probléma részletes specifikációját,
 • a felhasznált módszerek részletes leírását, a használt fogalmak definícióját,
 • a program logikai és fizikai szerkezetének leírását (adatszerkezetek, adatbázisok, modulfelbontás),
 • a tesztelési tervet és a tesztelés eredményeit.

A programtervező informatikus képzésben részt vevő hallgatók számára ajánljuk Németh Gábor Áprád, Gludovátz Attila és Gombos Gergő: Általános tanácsok szakdolgozat és diplomamunka készítéséhez című művét. Javasoljuk az elolvasását a munka elkezdése előtt.

Javasoljuk korábbi dolgozatok áttekintését is: ezen az oldalon érdemes rákeresni a dolgozatok adataira és itt lehet konkrétan a dolgozatot letölteni.


SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A szakdolgozatnak mind külső megjelenésében, mind tartalmában méltónak kell lennie annak jelentőségéhez.

Szakdolgozat és diplomamunka latex sablonhoz Cserép Máté naprakész javaslatait ajánljuk.

Alaki követelmények:

 • Lap: A4-es méret, színe fehér
 • Betűméret: 12 pont
 • Sorok: sorkizárt igazítás, 1,5-es sortávolság
 • Margó: - belső: 3,5 cm - külső: 2,5 cm - alsó: 2,5 cm - felső: 2,5 cm
 • Oldalszám: az oldalszámozást a tartalomjegyzéktől kezdve az irodalomjegyzékkel bezárólag folyamatosan kell végezni. Jelölése arab számokkal történik (a tartalomjegyzék oldalainak az oldalszámát nem szokás feltüntetni).
 • A dolgozat fő fejezetei (1. szintű címsorok) új oldalon kezdődjenek.
 • A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait.

A dolgozat felépítése:

 • Belső fedőlap 
 • Tartalomjegyzék
 • Bevezetés
 • Felhasználói dokumentáció
 • Fejlesztői dokumentáció
 • Irodalomjegyzék (ha a téma szükségessé teszi): A szakdolgozatnak tartalmaznia kell azon forrásmunkákra való hivatkozásokat, amelyeket a hallgató a megoldás során felhasznált.
  A könyvek idézésének formája a következő:
  [<hivatkozási azonosítója>] <szerző neve>: <a könyv címe>, <a kiadó neve>, <a kiadás éve>, [<terjedelme>], <ISBN szám>. Például: [2] Jan Sommerville: Software Engineering, Addison Wesley, 1988, [742], ISBN-0201- 42765-6.
  Folyóiratcikk idézésének formája a következő:
  [<hivatkozási azonosítója>] <szerző neve>: <a cikk címe>, <a folyóirat címe>, <Vol. száma>, <évszám>, [terjedelme].
  Hálózaton elérhető forrásmunka esetén a „link” megadása után adjuk meg az elérés dátumát!
 • Mellékletek

SZAKDOLGOZAT TITKOSÍTÁSA

A szakdolgozat/diplomamunka megvédése nyilvános. Ezt kizárólag a 80. § szerinti titkosított szakdolgozat esetén lehet korlátozni.  (HKR 79. § (6))  

A szakdolgozat csak indokolt esetben tartalmazhat olyan adatot, amely a titkosítására okot ad. Ha a szakdolgozat a titkosításra okot adó adat nélkül is értelmezhető (pl. a személyes adat anonimizálható), akkor ilyen adat alkalmazásának helye nincs. (HKR 80 (2))    

A szakdolgozat titkosítandó, ha az   
a) üzleti titkot tartalmaz,   
b) minősített adatot tartalmaz,   
c) szabadalmat, találmányt tartalmaz,   
d) harmadik személy személyes adatát tartalmazza,   
e) az Egyetem üzleti érdekét érinti. (HKR 80§ (4))  

Amennyiben a szakdolgozat témája megkívánja, a hallgató kérvényezheti a titkosítást. A dolgozatok titkosításához alábbi dokumentumok szükségesek:  

 • A Neptunban kitöltött SZAKDOLGOZAT / DIPLOMAMUNKA TITKOSÍTÁS kérvény leadása az alábbi melléklettel:  
 • Az érintett személy vagy cég képviselője által megfogalmazott és cégszerűen aláírt (lebélyegzett vagy hitelesített) HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Szakdolgozatba/Diplomamunkába való betekintéshez, melyben szerepel a hallgató neve, Neptun kódja a szakdolgozat címe és a titkosítás indoka. Ezt a dokumentumot a Neptun kérvényhez kell csatolni pdf formátumban.  

HKR 80. § (3) A témavezető feladata a hallgató segítése a (2) bekezdés szerinti szakdolgozat kialakításában, illetve az indokolt titkosítás megállapításában. A hallgató feladata a titkosított szakdolgozathoz szükséges engedélyek, hozzájárulások benyújtást megelőző beszerzése.

HKR 80. § (5) A szakdolgozat titkosítását a hallgató bejelenti vagy a témavezető, záróvizsga-bizottság elnöke elrendelheti.

HKR 80. § (6) A titkosított szakdolgozat elektronikus jelszóval ellátott védelemmel nyújtandó be, a jelszó a titok megismerésére jogosultak részére adható át.

HKR 80. § (7) A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató, tanárképzés esetén továbbá a szakmódszertani oktató lehet jelen.

A Neptun kérvény beadási határideje:  

 • januári záróvizsga esetén: legkésőbb november 15-ig,  
 • júniusi záróvizsga esetén: legkésőbb május 1-ig.  

Az elektronikus kérvény elfogadása után határozat készül arról, hogy a titkosított szakdolgozathoz szükséges hozzájárulásokat beszerezte, és a témavezető, a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak a betekintést engedélyezi. A hallgató ezt a dokumentumot a szakdolgozattal együtt feltölti a Neptunba.    

A szakdolgozat a határozattal együtt Neptunba történő feltöltésekor be kell jelölni a “Titkos” jelölőnégyzetet. (További részleteket itt talál.)  


SZAKDOLGOZAT LEADÁSI RENDJE

A szakdolgozat leadási rendjéről itt talál bővebb tájékoztatás.

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATA

A hallgató szakdolgozatát a témavezető illetve ha van külső konzulens, akkor ő is véleményezi. A témavezetőnek a szakdolgozat leadása után

 •  december 15-i és május 15-i leadási határidő esetén három hét,
 • december 1-i, 8-i (MSc-re felvételizők), december 29-i és május 29-i leadási határidő esetén két hét

áll rendelkezésére saját véleménye elkészítésére és a Neptunba történő feltöltésére. A véleményben nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozatot alkalmasnak tartja-e a védésre.

 A szakdolgozatok bírálata egy szempontrendszer alapján történik. A témavezetők munkáját egy bírálati lap sablon segíti. A vélemény a következő értékelési szempontok alapján készül:

 1. A megoldott feladat programozási nehézsége. Mivel a módszer, az algoritmus előre adott, ezeknek a nehézsége, bonyolultsága az értékelésbe nem számítható bele.
 2. A program minőségi jellemzői: áttekinthetőség, módosíthatóság, kiterjeszthetőség, a felhasználóhoz való alkalmazkodás, megbízhatóság, stb.
 3. A Felhasználói dokumentáció használhatósága, milyen könnyen és gyorsan igazítja el a felhasználót a program használatában.
 4. A Fejlesztői dokumentáció milyen mértékben segíti elő a programban való tájékozódást, a program továbbfejlesztését, karbantartását. A vizsgált szempontok a következők: - a dokumentáció felépítése, nyelvezete, külalakja - a program szövegének áttekinthetősége, - a dokumentáció részeinek kapcsolata, összhangja (algoritmusok, modulok, programszerkezetek), - a tesztelés minőségi értékelése.
 5. A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

Ha valamelyik bírálati szempont szerint a hallgató nulla pontot kap, akkor a végösszeg is nulla, a szakdolgozat védésre nem javasolható.


SZAKDOLGOZAT VÉDÉSE, ZÁRÓVIZSGA

 1. A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése és a témavezető által védésre javasolt szakdolgozat benyújtása.
 2. A záróvizsga két részből áll, a szakdolgozat védéséből és annak sikeressége után a szakmai vizsgából.
 3. A szakdolgozat védése során az elkészült programot 15 perces időkeretben kell bemutatni és válaszolni a bizottság programmal kapcsolatos kérdéseire. A feladatnak és a megoldási módszereknek a bemutatására rövid prezentáció készíthető. A program működésének demonstrálására megfelelő környezetet és teszteseteket kell a hallgatónak előkészítenie.
 4. A szakmai vizsga során a hallgatónak az előzetesen közzétett záróvizsga tételjegyzékből kapott tétel megválaszolásával számot kell adnia arról, hogy rendelkezik a pálya műveléséhez szükséges szakmai ismeretekkel és készségekkel. A záróvizsgázó hallgató a megadott tételjegyzékből véletlenszerűen húz egy kérdést. A rendelkezésére adott felkészülési idő után szóban felel a vizsgabizottság előtt. A vastagon szedett kérdés mellett zárójelben találhatók a kérdéshez tartozó legfontosabb kulcsszavak, amelyek a hallgatót segítik mind a felkészülés, mind a felelés során. A felelés során a bizottság azt várja el a hallgatótól, hogy az adott témában átfogó szinten ismerje a legfontosabb fogalmakat, eredményeket és az azok közötti összefüggéseket.

TÉTELEK

 1. A szakdolgozatot, annak védését, valamint a szakmai vizsgát a záróvizsga bizottság ötfokozatú minősítéssel értékeli. Ha a szakdolgozat minősítése elégtelen, a hallgatónak új szakdolgozatot kell készítenie. A sikertelen védést, illetve vizsgát egy későbbi vizsgaidőszakban lehet megismételni.
 2. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián fődíjat vagy első díjat nyert dolgozatot a dékán külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhatja, amennyiben az megfelel a szakdolgozatokkal szemben támasztott követelményeknek (HKR 79.§ 7).
 3. A HKR 383/A. § szerint a záróvizsga eredménye a szakdolgozatra, a szakdolgozat védésére és a szóbeli vizsgára kapott érdemjegyek átlaga. A diploma minősítése a záróvizsga eredményével egyezik meg.