Kooperatív képzés

Kooperatív képzés

Kooperatív képzés

Az ELTE Informatikai Kar programtervező matematikus szak "második lépcsőjének" sáv-választékát bővíti illetve a programtervező informatikus MSc szakon egy választható blokknak felel meg a kooperatív képzés, amelyet a 2004/2005-ös tanév II. félévében indult először.

A kooperatív képzés sajátos, kreditet adó képzési forma, amely különbözik a programtervező képzésben megszokott sávoktól. A jelentkezés és a rangsorolás speciális módon, nem a Neptun-ban, hanem a kivételes tanulmányi rend keretei között történik.

Programtervező informatikus BSc szakon: a kooperatív képzés a szak 180 kredites tanulmányi követelményén túli kreditkeret  terhére
(10%, 18 kredit) vehető fel.

Programtervező informatikus MSC szakon: a kooperatív képzés a szakirány választható moduljaként ismertethető el. (Aki a BSc szakján már vett részt kooperatív képzésben, MSc szakján a kreditátviteli szabályok szerint kérheti annak beszámítását  vagy lehetősége van arra is, hogy eltérő munkatervvel megismételje.)

A képzés gondozója:

Dr. Krebsz Anna (oktatási dékánhelyettes)

Képzési cél:

A kooperatív képzés célja az, hogy a képzést felvevő hallgatók élet-közeli helyzetben ismerkedjenek meg az informatikusi szakma gyakorlati oldalával. A hallgatók a külső képzési helyeken tapasztalt szakemberek irányításával valós, komplex feladatok megoldásában vesznek részt, lehetőség szerint csoportmunkában.
A hallgatók egy-egy informatikai cég életébe illeszkedve találkoznak a szakma gyakorlati oldalának azon jelenségeivel, folyamataival, amelyeket az egyetem falain belül nem, vagy csak modell helyzetben ismertek meg (csoportmunkában való együttműködés szakmai és emberi oldalról, speciális fejlesztő környezetek, szabályzatok, menedzsment-kérdések, technológiák, minőségbiztosítás, határidők stb.).

Hangsúlyozni kell, hogy a kooperatív képzés - ahogyan a neve is utal rá - a tanulmányok szerves részét képezi (még burkolt módon sem célja a munkaerő-közvetítés).

A jelentkezés feltétele:

Programtervező informatikus BSc szakon: 4 sikeresen lezárt félév és legalább 110 kredit megszerzése*.
  
* A 110 kredit teljesítése csupán szükséges (nem elégséges) feltétele az engedélynek. Ha legfeljebb 10 kredit hiányzik az abszolutóriumig, akkor kaphatja meg a hallgató az engedélyt.
Programtervező informatikus MSC szakon: 1 sikeresen lezárt félév és a szak felvételhez előírt BSc szintű szakmai kreditek pótlólagos teljesítése (akinek nem volt meg a szükséges mennyiség).

A jelentkezés módja:

A képzésre a jelentkezés kivételes tanulmányi rend egyidejű kérelmezése mellett lehetséges, ami lehetővé teszi azt, hogy tárgyfelvétel ne a Neptun keretein belül történjen. A jelentkezők rangsorolása és a felvételről történő döntés az adott céggel egyeztetve, az általános munkaerő-piaci gyakorlathoz hasonló módon történik. Sikeres felvétel esetén a kurzus-felvétel a Neptun-ban regisztrálásra kerül.

A jelentkezés módját és részletes feltételeit, valamint a szükséges adatszolgáltatás leírását külön tájékoztató tartalmazza. 

Kreditérték:

A kooperatív képzés kreditértéke megegyezik a sávok illetve a blokkok kreditértékével, ami jelenleg 16 kredit.

A hallgató ösztöndíja:

A kooperatív képzés ideje alatt a hallgató - az ELTE alapítványán keresztül - ösztöndíjban részesül. Ennek mértéke arányos a heti munkanapok számával, de egyébként egységes.

A hallgató tanulmányi ösztöndíja:

A térítési és juttatási szabályzat szerint egy hallgató több ösztöndíjat is kaphat egyszerre, azonban nem lenne helyes ugyanazt a teljesítményt több helyen is elszámolni. A kooperatív képzés 16 kreditjéből összesen 4 kreditet lehet beszámítani a tanulmányi ösztöndíjra jogosító kreditek közé.

Helye az MSc képzésben:

Annak a hallgatónak, aki sikeresen vesz részt a kooperatív képzésben, további három blokkot kell végeznie a programtervező informatikus MSc szak követelményeinek teljesítéséhez.

Képzési hely:

A képzési helyek olyan informatikai vállalatok, intézmények, amelyek az Informatikai Karral ennek a képzési feladatnak az elvégzésére és finanszírozására megállapodtak.
A hallgatónak lehetősége van arra, hogy saját maga "hozza" a céget, mint a kooperatív képzése helyét. Ezt javaslatnak fogva fel, a céggel történő megállapodásra természetesen ekkor is szükség van.

Időtartama:

A kooperatív képzés egy félévben, 4 - 6 hónap (minimum 18 hét) időtartamban, heti 3 vagy 4 (ritka, indokolt esetben 5) munkanapon végezhető el. A heti 3 napos munkával a 16 kredit már teljesíthető, az ennél nagyobb munkaidő az ösztöndíj összegét növeli.

A kooperatív képzés bármikor felvehető és elkezdhető, de célszerű, ha egy szemeszter időhatárain belül helyezkedik el. Ha a képzés legfeljebb 2 héttel később fejeződik be, mint az adott félév vizsgaidőszaka, akkor a teljesítés még abba a félévbe számítható be, egyébként csak a következőben lehet figyelembe venni. Ennek megfelelően, a legkésőbbi kezdés a 15 hetes szemeszter 6. hete. A későbbi kezdés miatt szükség lehet a szemeszter elején felvett bizonyos tárgyak törlésére; ezt utoljára a félév 6. hetében lehet kérelmezni.

Értékelés:

A kooperatív képzés teljesítésének az értékelése a szokásos ötfokozatú skálán történik. A hallgató érdemjegyére munkahelyi témavezető tesz javaslatot. A képzés végén a hallgatótól rövid szakmai jelentést, a képzési hely részéről pedig tömör értékelő véleményt várunk.