ELTE IK Média- és Oktatásinformatika Tanszék

ELTE Informatikai Kar
Média- és Oktatásinformatika Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
(II.emelet. Titkárság: 2.424-es szoba)
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 381-2222, Fax: 381-2140
E-mail: elteik_mot@inf.elte.hu

Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Kutatási területek
Szervezeti felépítés
Magunkról
Kapcsolatok
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Tantervek, órarendek, tematikák
Alkalmazott közgazdaságtan szak
Biológus szak
Felsőfokú szakképzés
Matematika BSC szak
Minor informatika
Osztatlan tanárképzés
Pedagógiai képzés
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés
PTI BSc
PTI MSc
PTM MSc
Tanári mesterszak
Jegyzetek
Kutatási területek
Publikációs jegyzék
Kutatási témák
Szakdolgozati témák
Elkészült szakdolgozatok
PhD dolgozatok
Projektjeink
RAD Studio Labor
Közoktatási informatika története
Szervezeti felépítés
Média Informatika és Technológia Csoport
Oktatásinformatikai csoport
Magunkról
Tagok
Elérhetőség
Fogadóórák
Hírek
Történet
Kapcsolatok

Az Oktatásinformatikai Csoport oktatási feladatai

A csoport feladata az oktatási alkalmazásokhoz és az informatika szakmódszertanhoz kapcsolódó informatikai képzés.

A. Oktatásinformatika

A csoport oktatási feladatai e témakörben: problémamegoldás, oktatási célú programozási nyelvek, alkalmazói és információs rendszerek, gyakorlati modellezési és problémamegoldási ismeretek, azaz olyan informatikai területek, amelyeknek közoktatási vetülete van. Másik fő oktatási feladatkör az ELTE nem informatika szakos hallgatói nem szakképzés-orientált informatikai alapképzése. Az oktatásinformatika további fontos része az informatika más tárgyakbeli alkalmazás-módszertanának (kiemelt területként a Sulinet Digitális Tudásbázis használatának) oktatása.

B. Informatika szakmódszertan

A csoport feladata az informatika tanárszakos hallgatók módszertani képzése (informatika oktatás módszertana, elemi informatika, távoktatás), a gyakorlati tanárképzés és továbbképzés szer­vezése és irányítása. Hosszabb távú terv egy informatika szakmódszertani doktori program indítása az Informatika doktori iskolán belül.

C. Alapinformatika

A csoport feladata a nem informatika szakosok alapozó informatikai képzése. Ez alapvetően a közoktatási informatikához hasonló, diszciplinárisan nem szétvált ismeretanyag, így legszorosabban a közoktatási informatikához köthető.

Az Oktatásinformatikai Csoport kutatási-fejlesztési területe

A csoport kutatási feladatai az oktatási témakör miatt több másik tanszékkel határosak, ezért mindegyikben szoros együttműködésre van szükség.

Kutatás

Az informatika oktatásának módszertana. A tanszék egyik fő kutatási területe, ezen belül meghatározóan foglalkozik a közoktatás informatika tantárgyával, a tanítandó informatikai diszciplínákkal, valamint ezek tanítási módszereivel, vizsgamodelljeivel.

A számítógépes problémamegoldás oktatási területei. Az e témakörbeli munka eredménye határozza meg azt, hogy a közoktatásbeli problémamegoldás tanítás milyen utakon jár, s erre alapozódik a Nemzeti Alaptanterv Informatika ismeretkörének programozási módszertannal kapcsolatos része.

Oktatási célú programozási nyelvek. Nagyon nagy súllyal a tanszék befolyásolja a közoktatás programozási nyelv választását. Foglalkozni kell a programozási nyelvek közoktatási alkalmazhatóságával, az első programozási nyelv választásának szempontjaival, s ezek bevezetésének (nem anyagi) feltételeivel is.

Alkalmazói rendszerek. A közoktatásban a Nemzeti Alaptanterv másik fő területe, az alkalmazásokban a nem informatikusok egyik legjelentősebb informatikai ismeretköre. Részei: kép- és ábraszerkesztés, szöveg- és kiadványszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció, zene- és video-szerkesztés, infokommunikáció. A közoktatás fejlődési iránya miatt ez az egyik legdinamikusabban fejlődő terület.

Az informatika közoktatásbeli alkalmazásának módszertana, konkrét iskolai alkalmazási területek. Ez a terület részben az egyes tantárgyakbeli alkalmazásokkal kapcsolatos, részben pedig egyes alkalmazástípusokkal. Ki kell emelni ezek közül a természettudományos tárgyakbeli, hétköznapi, vizuális szimulációs modellekkel kapcsolatos kutatást.

Informatikai alapismeretek, informatikai alapműveltség, információs társadalom. Az informatika közoktatásbeli elhelyezését erőteljesen befolyásolja a szélesebb értelemben vett informatikai alapműveltség, amelynek oktatása az óvodától egészen a középiskola végéig terjed, sőt a jövő tanárgenerációja számára az egyetem végéig.

Fejlesztés

A csoport részt vesz a kar kutató-fejlesztő munkájában, ezzel is biztosítva a csoport tagjainak szakmai fejlődését. Külön kiemelendő az oktatási anyagok fejlesztésében való részvétel.

Az Oktatásinformatikai Csoport egyéb feladatai

A. Tanárképzés szervezése

Gondoskodik az PPK megfelelő egységeivel együttműködve a tanári szakokon a gyakorló tanítás megszervezéséről és lebonyolításáról, a szakdolgozati témák kiírása koordinálásáról, a témavezetés és a szakdolgozatvédés megszervezéséről, a záróvizsgák szakmai feladatainak elvégzéséről.

B. Tanártovábbképzések szervezése

A csoport feladata az informatika szakos tanárok továbbképzésének megszervezése, amely az informatika gyors fejlődése miatt 8-10 évente az összes informatikatanárt kell, hogy érintse. Ennek egyik kiemelt területe a pedagógus szakvizsgára történő felkészítés, az informatika tanári átképzés és a nem csak tanárokat érintő iskolai rendszergazda képzés. Másik sokkal nagyobb tömegeket megmozgató feladat az összes más szakos tanár informatika alkalmazói továbbképzése.

C. Kapcsolat középiskolásokkal

A csoport kiemelt feladata a közoktatásbeli tehetséggondozás, versenyek és tehetséggondozó szakkörök szervezése, különös tekintettel a diákolimpiai felkészítésre és részvételre.

D. Kapcsolat az informatika tanárokkal

A csoport további feladata az általános és a középiskolai tanárokkal való kapcsolattartás, nekik szóló konferenciák, előadássorozatok szervezése.

 Tartalomjegyzék