ELTE IK Média- és Oktatásinformatika Tanszék

ELTE Informatikai Kar
Média- és Oktatásinformatika Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
(II.emelet. Titkárság: 2.424-es szoba)
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 381-2222, Fax: 381-2140
E-mail: elteik_mot@inf.elte.hu

Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Kutatási területek
Szervezeti felépítés
Magunkról
Kapcsolatok
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Oktatási feladatok
Tantervek, órarendek, tematikák
Alkalmazott közgazdaságtan szak
Biológus szak
Felsőfokú szakképzés
Matematika BSC szak
Minor informatika
Osztatlan tanárképzés
Pedagógiai képzés
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés
PTI BSc
PTI MSc
PTM MSc
Tanári mesterszak
Jegyzetek
Kutatási területek
Publikációs jegyzék
Kutatási témák
Szakdolgozati témák
Elkészült szakdolgozatok
PhD dolgozatok
Projektjeink
RAD Studio Labor
Közoktatási informatika története
Szervezeti felépítés
Média Informatika és Technológia Csoport
Oktatásinformatikai csoport
Magunkról
Tagok
Elérhetőség
Fogadóórák
Hírek
Történet
Kapcsolatok

Kutatási témák

Az alábbiakban oktatóink és PhD hallgatóink kutatási témáit tesszük közzé.

 
Szerkesztés
Rendezés mellékletek szerintA SHIFT+ENTER billentyűkombinációval megnyithatja a menüt (új ablakban).
Téma leírásaSzűrés
Munkatárs neve
 Az informatika általános tanítási módszerei
Az informatika egyes részterületei tanítási módszerei (programozás, prog­ramozási nyelvek, alkalmazói rendszerek). Pólya módszer. Alulról felfelé, il­letve felülről lefelé felépítés. Informatikai fogalmak tanítási módszerei. Tan­tervek és feladatsorok előállítása adott tanítási módszerhez.
Zsakó László
 Az informatika konkrét tanítási módszerei
Mivel indokolható, hogy szükség van az adott anyagrész megtanítására? Ho­gyan motiválhatók a tanulók? Milyen módszerrel vezethetők be az új ismere­tek? Hogyan építhető fel a tananyag? Hogyan kapcsolható korábbi ismere­tekhez, hogyan építhet korábbi tapasztalatokra? Milyen példákat célszerű használni a tananyagrész tanításához? Mennyi és milyen gyakorlásra van szükség az ismeretek elsajátításához? Hogyan függ ez az elsajátítás mélysé­gétől? Milyen gyakorló feladatokat lehet adni hozzá? Milyen számonkéréssel lehet ellenőrizni a tananyagrész elsajátítását?
Zsakó László
 Az informatika műveltségi terület
Informatika műveltségi terület koncepciója, felépítése, informatikai ismeret­körök és azok egymásra épülése. Az informatika oktatás célja, informatikai kompetenciák (algoritmikus gondolkodás, alkalmazói szemlélet, komplex problémamegoldás, intelligens kommunikáció, önálló munkára nevelés, cso­portmunkára és együttműködésre nevelés, alkotó munkára nevelés, tájékozó­dás az információs társadalomban). Az egyes informatikai ismeretköröket miért tanítjuk, melyikkel milyen készséget, képességet fejlesztünk? Miért az adott korcsoportnak tanítjuk? Miért így épül fel az informatikai tananyag? Milyen más felépítési módok képzelhetők el? Milyen más tantárgyi elrende­zések lehetségesek?
Zsakó László
 Az informatika számonkérési módszerei
Szóbeli számonkérések, számítógép nélküli írásos számonkérések, számító­gépes számonkérések. Csoportos számonkérések. A számonkérés visszahatá­sa a tanításra. Tipikus hibák. A számonkérés hatásossága, a számonkérés és az elérendő kompetenciák kapcsolata. Automatikus, illetve objektív értékelési módszerek. A számonkérések célja, mi köze a számonkérésnek a fejlesztési célokhoz?
Zsakó László
 Enterprise 2.0 alkalmazások tervezése, webes üzleti modellek.
Az enterprise 2.0 alkalmazások a tradicionális üzleti alkalmazásokat integrálják Web 2.0-s funkciókkal. A területen ugyanakkor számos szervezeti-, humán- és informatikai probléma még megoldatlan, ugyanakkor a kollektív tudás,  a szociális hálózatok elemzése, a perszonalizáció - akár munkavégzés, alkalmazások integrációja területén is - üzleti előnyöket rejthet.
Tarcsi Ádám
 Informatikai feladatsorok előállítása
Hogyan lehet egy feladatból újabb feladatokat előállítani? Az újabb feladatok megoldása mennyire hasonlíthat az eredeti feladat megoldására? Hogyan lehet egy megoldás változtatásával újabb feladatot előállítani? Hogyan lehet egy feladatsorral felépíteni egy tananyagot? Hogyan lehet egy tananyaghoz olyan számonkérést készíteni, amely minden fontos részletét számon kéri? Hogyan lehet súlyozni a számonkérés egyes részeit, baj-e, ha valamit többször kérünk számon? Feladatok elemzése, hasonlóságok felismerése, adott típushoz ha­sonló feladatok konstruálása
Zsakó László
 Kollaboratív, internet alapú tanulási felületek tervezése és a tanulásban betöltött szerepének értékelése
Abonyi-Tóth Andor
 Korszerű webes felhasználói felületek kidolgozása
Komponensalapú, többplatformos (web, mobil), akadálymentesített (tágabb értelemben véve: nemcsak gyengénlátóknak, hanem korlátozott képességű eszközökkel rendelkezőknek, pl. Flash vagy JavaScript nélkül).
Abonyi-Tóth Andor; Horváth Győző; Tarcsi Ádám
 Mobil, online iroda
Mobil, online iroda, munkahelyi környezet kialakítása kkv környezetben. Kiemelten fontos az egyes alkalmazások integrációjának, illetve a kapcsolódó nagyvállalati beszállítói, információcserét biztosító szolgáltatások megvalósítása.
Horváth Győző; Papp Szabolcs; Tarcsi Ádám
 Modell adatközpontú webes alkalmazások fejlesztésére
Olyan modell kidolgozása, amely űrlap/adatlap központú alkalmazások fejlesztését segítené elő. A funkciók kiterjednének a szerveroldali, és adatbázisoldali komponensekre, valamint a kliensoldali beviteli komponensekre is
Horváth Győző; Tarcsi Ádám
 Oktatási programozási nyelvek
Az első programozási nyelv szerepe, kiválasztásának szempontjai, hatása a programozási stílusra. Oktatási célú programozási nyelvek elemzése, össze­hasonlítása, fejlesztése. Programozási nyelv választásának szempontjai. A programozási nyelv gondolkodásformáló szerepe.
Pap Gáborné Dr. Harangozó Éva; Zsakó László
 Webes alkalmazások és technológiái, oktatási tartalom és eredmény kompetencia szintű megadása
Heizlerné Bakonyi Viktória
 Webes alkalmazások tervezése, web-engineering.
Az internetes alkalmazások funkcionalitása egyre inkább megközelíti a desktop alkalmazásokét, ugyanakkor a különbségek révén nem csupán új alkalmazási módszerek jelennek meg, de a fejlesztési módszertanok sem elég kidolgozottak.
Horváth Győző; Menyhárt László; Tarcsi Ádám
 Webes alkalmazások, webszolgáltatások minőségének mérése.
Tesztelési metódusok meghatározása, terezési hibák detektálása. A minőség meghatározásának szerepe a számítási felhőben futó, ún. cloud application-k terjedése lévén különösen fontos.
Horváth Győző; Tarcsi Ádám