ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Jelentkezés
Dolgozattal
Dolgozat nélkül
Nyelvi, publikációs és formai követelmények
Doktori szigorlat
Kutatóhelyi vita
Doktori védés
Dolgozat nélkül (kizárólag a 2016 előtt felvetteknek)

Előzetes jelentkezés esetén a jelölt még nem készítette el a doktori értekezést, hanem annak rövid, kb. 2 oldalas témavázlatát adja le és jelentkezik a doktori szigorlatra.

A jelöltnek már rendelkenzie kell két nyelvvizsgával (legy legalább középfokú B2 komplex típusú és egy legalább alapfokú B1 komplex típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány a doktori iskola által meghatározott nyelvekből, az elfogadott
nyelvekről bővebben a nyelvi követelmények résznél lehet tájékozódni).
A jelölt a szigorlati tárgykérő lapon kijelöli, hogy mely fő-, illetve melléktárgyakból szeretne szigorlatozni. A szigorlati tárgyakról bővebben a szigorlatok résznél lehet olvasni.

A doktori eljárás elindítására szóló kérelem benyújtása után be kell fizetni a jelentkezési díjat (30.000 Ft), amit a TNKCS ügyintézője a kérelem leadása után a Neptunban vet ki.

A jelentkezési anyagot a TNKCS felterjeszti a Doktori Iskola Tanácsa elé, ahol döntenek az eljárás elindításáról. Amennyiben a jelentkezési anyagot a tanács elfogadja, kijelölik a szigorlati bizottságot. A TNKCS levélben értesíti a jelöltet a jelentkezés eredményéről és a kijelölt szigorlati bizottságról.

Az eljárás elindításának dátumától számított két éven belül sikeres doktori szigorlatot kell teljesíteni és be kell nyújtani a kész doktori értekezést.
Amennyiben a doktori értekezés nem készül el a megadott határidőre, az eljárást meg kell szüntetni. A dolgozat leadásának határidejét nem lehet módosítani.

A doktori eljárásra doktori értekezés nélkül, előzetes formában való jelentkezéskor a jelenkezési laphoz csatolni kell:

 • a doktori értekezés témavázlatát kb. 2 oldal terjedelemben;
 • kérelmet a szigorlati tárgyak kijelölésére;
 • Az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti, honosított példányát);
 • a doktori képzés eredményes befejezésének igazolását (abszolutórium) és másolatát 2 példányban;
 • az idegennyelv-ismeret igazolását 3 példányban (legalább egy középfokú és egy alapfokú nyelvvizsga);
 • szakmai önéletrajzot 3 példányban;
 • a megjelent, illetve közlésre elfogadott publikációk teljes listáját 3 példányban, a publikációs jegyzéket az MTMT adatbázisban kell elkészíteni (Magyar Tudományos Művek Tára, https://www.mtmt.hu/) és onnan kinyomtatni;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítványt), ELTE alkalmazottnak nem kell mellékelnie;
 • a témavezető nyilatkozatát, hogy javasolja az eljárás elindítását;
 • egy nyilatkozatot arról, hogy hogy a jelöltnek ugyanazon tudományszakon nincs máshol folyamatban lévő doktori eljárása, illetve két éven belül nem volt elutasított kérelme.
 • Előzetes jelentkezés esetén nem kötelező, de ajánlott a már meglévő legalább 2 referált publikáció másolatát (vagy különlenyomatát) a jelentkezési anyaghoz mellékelni.

A doktori fokozatszerzési eljárás díját a TNKCS ügyintézője a kérelem elfogadása után veti ki a Neptunban. Az eljárási díjat az eljárás elindítását követő 15 napon belül be kell fizetni. Előzetes jelentkezés esetén az eljárás elindításakor kell fizetni a díj első felét, a második részletet befizetése a disszertáció benyújtásakor esedékes.

A 2013. augusztus 1 után elindított doktori fokozatszerzési eljárások esetében  a doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a téma szerinti tudományos szakterülettel foglalkozó tanszék (intézet) tudományos tanácskozást (a továbbiakban: kutatóhelyi vita) szervez. A kutatóhelyi vitára meg kell hívni a téma szerinti doktori programban résztvevő oktatókat, a más egyetemeken folyó doktori képzésben a témával foglalkozó törzstagokat, témavezetőket, illetőleg az adott szakterület jeles tudományos szakértőit. A kutatóhelyi vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

Amint a jelölt elkészítette a doktori értekezését (2 éven belül), a TNKCS-nál le kell adni a szükséges mellékletekkel együtt:

 • Az értekezés kutatóhelyi vitájáról készült jegyzőkönyv (a 2013. augusztus 1. után elindított eljárások esetében);
 • a doktori értekezést 3 példányban, a tartalomhoz ilő módon bekötve, A4-es formátumban és további 3 azonos tartalmú spirálkötéses példányban;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítványt), ELTE alkalmazottnak nem kell mellékelnie.
 • Az értekezés téziseit magyar és angol nyelven, illetve a Doktori Iskola Tanácsa által engedélyezett más idegen nyelven (max. 10 oldal) 10-10 példányban;
 • a tudományos eredmények angol nyelvű (vagy a disszertáció nyelvével megyegyező nyelvű) összefoglalását 3 példányban, legfeljebb 1 oldal terjedelemben;
 • legalább két saját cikk másolatát (vagy különlenyomatát) 3 példányban, amelyek az előírt követelményeknek megfelelnek;
 • a témavezető nyilatkozatát, hogy javasolja a doktori értekezés beadását;
 • egy nyilatkozatot arról, hogy a jelöltnek ugyanazon tudományszakon nincs máshol folyamatban lévő doktori eljárása, illetve két éven belül nem volt elutasított kérelme;
 • CD-n PDF formátumban: a magyar és angol (illetve a disszertáció nyelvével megegyező) nyelvű összefoglaló szöveget és a publikációs jegyzéket, illetve a doktori értekezést és a doktori értekezés téziseit magyar és angol, illetve a Doktori Iskola Tanácsa által engedélyezett más idegen nyelven.

A TNKCS felterjeszti a disszertációt és annak mellékleteit a Doktori Iskola Tanácsa elé, ahol döntenek az eljárás folytatásáról. Amennyiben az értekezést és a publikációkat a tanács elfogadja, kijelölik a védés birálóbizottságát. A TNKCS levélben értesíti a jelöltet a tanácsülés eredményéről és a kijelölt bírálóbizottságról.
A TNKCS megküldi a jelölt disszertációját a kijelölt írásos bírálóknak. Az írásos bírálok két hónapon belül elkészítik írásos bírálataikat. Amennyiben mindkét bírálat pozitív, a bírálatok kézhezvételétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon belül meg kell védeni a disszertációt. A védést csak sikeres szigorlat után lehet megszervezni.

 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás