ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Doktori fokozatszerzési eljárás
Jelentkezés
Nyelvi, publikációs és formai követelmények
Doktori szigorlat
Kutatóhelyi vita
Doktori védés
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok
Nyelvi, publikációs és formai követelmények

Nyelvi követelmények (idegen nyelv ismerete)

A tudományterület műveléséhez szükséges idegen nyelvek körét a doktori iskola tanácsa határozza meg.

Az egyik nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsga-bizonyítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt kell bemutatni.

A másik nyelvből legalább alapfokú (B1) komplex típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítványt kell bemutatni. Középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsgával már a Doktori Iskolába való jelentkezéskor, alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgával a doktori eljárásra való jelentkezéskor kell a doktorjelöltnek rendelkeznie.

Középfokú nyelvvizsgaként a következő nyelvek fogadhatók el: angol, francia, német, orosz, spanyol. A második nyelvre az EDSZ rendelkezési irányadók.

A másik idegen nyelvként csak olyan idegen nyelv ismerete fogadható el, mely tudományos tevékenység folytatásához szükséges szaknyelvi fogalomrendszerrel és szókinccsel rendelkezik.

Az IDT engedélyével a doktori eljárás angol nyelven is elindítható.

Publikációs követelmények


A doktorjelöltnek az értekezés elkészülte előtti önálló tudományos munkásságát a szakma által rangosnak tartott, lektorált, referált tudományos folyóiratokban vagy kötetben megjelent, vagy közlésre elfogadott kettő vagy több közleménnyel (publikációval) kell igazolnia, amelyek az értekezés témakörében készültek.

A publikációs jegyzéket az MTMT adatbázisban kell elkészíteni (Magyar Tudományos Művek Tára, https://www.mtmt.hu/) és az ott rögzített adatokat kinyomtatni.


A szakma igényeit a cikkek közlési helye tekintetében a Doktori Iskola Tanácsa és a szakterület határozza meg, és az IDT hagyja jóvá.

(1) nincs elsőszerzős követelmény;
(2) az impaktfaktor listán szereplő kiadványok mellett a következő kiadványokat fogadjuk el, mint referált listát:
- Computing Reviews által referált folyóiratok;
- Mathematical Reviews által referált folyóiratok;
- Zentralblatt für Mathematik által referált folyóiratok;
- Compuscience (CS) által referált folyóiratok;
- Referativnij Zsurnal által referált folyóiratok;
- minden referált sorozat, például Lecture Notes in Computer Science (LNCS), stb.;
- minden olyan folyóirat, amelybe előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;
- minden olyan konferencia kiadványa, amelybe az előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;
(3) a felsorolás utolsó három pontjába szereplő kiadványok esetében a Doktori Bizottság egyedileg dönt arról, hogy az adott kiadványt elfogadja-e vagy sem;
(4) a fentiek értelemszerűen vonatkoznak a pusztán elektronikus formában megjelenő folyóiratokra és konferencia-kiadványokra is.

A témavázlat tartalmi, formai követelményei

A doktori minősítő eljárásra előzetes jelentkezést benyújtó jelöltnek témavázlatot kell mellékelnie, amelynek alapján megítélhető, hogy az előírt határidőig a követelményeknek megfelelő dolgozat elkészítése várható-e. A témavázlat terjedelme kb. 2 oldal + a publikációs jegyzék.
A témavázlatnak tartalmaznia kell:
- a kutatási téma rövid előzményeit és célkitűzéseit;
- az addig elért kutatási eredményeket;
- a még elvégzendő munka ütemezését;
- a kutatási témában addig megjelent vagy megjelenés alatt álló közlemények listáját.

A tézisek formai, tartalmi követelményei

A doktori értekezéssel egyidőben kell az értekezés téziseit maximum 10 oldalban (az irodalomjegyzékkel együtt), A5-ös formátumban benyújtani.
A téziseket szövegszerkesztővel írva, 12 pontos betűmérettel és másfeles sortávolsággal (A4 formátumban szerkesztve, A5-re lekicsinyítve), magyar és angol nyelven 10-10 példányban kell elkészíteni és CD-n is (PDF formátum) mellékelve benyújtani. Angol nyelvű eljárás esetén angol nyelvű téziseket kell mellékelni.
A tézisek tartalmazzák:
- a címlapot, amelyen szerepel a doktori értekezés címe, a doktori értekezés tézisei elnevezés, a szerző neve, a doktori iskola és program neve, a doktori
  iskola és a program vezetőjének neve, a témavezető neve, valamint az évszám;
- a munka előzményeit (bevezetés, a munka célkitűzései);
- az alkalmazott módszereket;
- a saját eredmények pontokba szedett összefoglalását (tézisek, tételek);
- a tézisek alapjául szolgáló közlemények teljes bibliográfiai adatokkal ellátott listáját, valamint a jelöltnek a dolgozat témájában megjelent további publikációinak jegyzékét.


A doktori értekezés tartalmi és formai követelményei

Az értekezés a doktorjelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka.
A doktori értekezés nyelve magyar, de indokolt esetben a Doktori Iskola Tanácsának előzetes jóváhagyásával idegen nyelven is megírható. A Doktori Iskola Tanácsa dönti el, mely nyelveken fogad el értekezést alap eljárási díjjal és melyeken magasabb eljárási díjjal.
Az értekezés csak a témavezető és a programvezető egyetértésével nyújtható be. Vitás esetekben a Doktori iskola Tanácsának állásfoglalása mérvadó.
- A doktori értekezéssel egy időben beadott tézisek tartalmazzák a disszertáció főbb célkitűzéseit, módszereit és tudományos eredményeit, valamint a doktorjelölt e témában megjelent publikációinak listáját.
- A doktori értekezést illő módon bekötve, A4-es vagy B5-ös formátumban, szövegszerkesztővel írva (12 pontos betűméret és másfeles sortávolság javasolt) kell elkészíteni és 6 (3 keménykötésű és 3 spirálozott) példányban benyújtani a TNKCS-hoz. Az értekezést mellékelni kell CD-n is PDF formátumban.
- Ha az értekezés érdemi része szoftverkészítés, akkor a forráskódot is mellékelni kell a beadásnál (ez nem lesz közzétéve, de a bírálat elkészítéséhez feltétlenül szükséges).
- A külső fedlapon fel kell tüntetni a "Doktori értekezés" elnevezést, valamint a szerző nevét és az értekezés elkészítésének évszámát.
- Az értekezés első oldalán (belső címoldal) fel kell tüntetni az értekezés címét, a szerző nevét, a doktori iskola és program nevét, ezek vezetőjének nevét, beosztását, tudományos fokozatát, továbbá a kutatóhely/tanszék nevét, ahol dolgozat készült.
- A dolgozat végére be kell kötni egy 1 oldalas magyar és egy 1 oldalas angol nyelvű összefoglalót. Az értkezésnek továbbá tartalmaznia kell tartalomjegyzéket, valamint a tudományterület előírásai szerint elkészített irodalomjegyzéket, teljes bibliográfiai adatokkal. Ez utóbbiban szerepeltetni kell a doktorjelölt tudományos közleményeit is.
- Az értekezés belső tagolása kövesse a tudományos közleményekre általánosan előírt és elfogadott normákat.
- 150 oldalnál hosszabb terjedelmű értekezés benyújtásakor kétszeres eljárási díjat kel fizetni. A mellékletek nem számítanak bele ebbe a terjedelembe.

- Az értekezéshez DOI azonosítót kell igényelni és a doktori értekezés végébe be kell kötni egy nyilatkozatot a doktori értekezés nyilvánosságával kapcsolatban (Adatlap a doktori értetekzés nyilvánosságra hozatalához), további részletes információk ezzel kapcsolatban alább olvashatók.

DOI azonosító igénylése az doktori értekezéshez 

A 2013. augusztus 1 után elindított fokozatszerzési eljárások esetében a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott és elektronikus adathordozón tárolt példányainak benyújtása előtt a doktori eljárást kezdeményező, illetőleg a doktorjelölt a jelen az Egyetemi Doktori Szabályzat 5. számú mellékletében meghatározott adatlapon - Adatlap a doktori értetekzés nyilvánosságra hozatalához - a kari hivataltól (TNKCs-től) DOI azonosítót igényel. Az adatlapon - Word formátumban, aláírás nélkül, elektronikusan kell e-mailben elküldeni a doktori iskola ügyintézőjének. A kari hivatal a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül, az erre szolgáló elektronikus felületen DOI azonosítót igényel az értekezésre és a tézisekre, és az azonosítót az „Adatlapon” kitöltve elektronikus úton visszaküldi az értekezés szerzőjének.

A doktori értekezést és a téziseket a szerző által aláírt „Adatlappal” együtt kell benyújtani. Az „Adatlap” egyik példányát – az értekezés (tézisek) nyomtatott változatába kell bekötni, illetőleg az elektronikus adathordozón tárolt példányba kell beszerkeszteni. Az „Adatlap” másik nyomtatott példányát a kari hivatal őrzi meg a doktori eljárás dokumentációjával együtt. Több nyomtatott példány esetén az eredeti aláírással ellátott „Adatlapot” tartalmazó példány mellett a többi példányba is bele kell kötni az adatlap másolatát.

A doktori értekezés benyújtását követően a kari hivatal az elektronikus adathordozón benyújtott példányról 10 munkanapon belül rögzíti az értekezést és a téziseket az ELTE Digitális Intézményi Tudástárában (a továbbiakban: EDIT). A doktori értekezés és a tézisek a doktori fokozat odaítéléséről szóló döntésig, illetőleg az EDSZ 76.§ (2)-(3) és (6) bekezdéseiben meghatározott határidőig nem nyilvánosak.

 

 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás