ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Testületek
Doktori programok
Felvételi információk
Doktori képzés
Tanulmányi rend, tanulmányok adminisztrálása
Beiratkozás
Regisztráció
Kurzuskínálat
Tanév időrendje
Költségtérítés
Halasztás
téma/témavezető váltása
Nyelvi és publikációs követelmények
Abszolutórium
Kari doktori támogatások rendszere
Doktori fokozatszerzési eljárás
Fokozatot szerzettek és doktori disszertációk adatbázisa
Statisztika
Szabályzatok
Dokumentumok
Tanulmányi rend, a tanulmányok adminisztrálása 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy 2016. szeptember 1-jétől a képzési idő 6 félévről 8 félévre emelkedett. A képzés két szakaszból áll. A 4. félév végén a doktoranduszhallgatóknak egy komplex vizsgát kell teljesíteniük. A doktori képzés új rendszeréről, valamint a komplex vizsga általános elveiről és szabályairól további információk találhatók a 2016-tól érvényes Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).2016 előtt felvett hallgatók
2016 után felvett hallgatók


2016 előtt felvett hallgatók

A nappali képzés időtartama a 2016 előtt felvételt nyert hallgatók esetében  hat félév. Ez idő alatt 180 kredit megszerzésével lehet a tanulmányokat befejezni és abszolutóriumot szerezni. Az országos kreditátviteli (kredittranszfer) rendszerben - az Európai Kreditátviteli Rendszer elveire tekintettel – egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Egy szemeszternyi munkamennyiség 30 kreditnek felel meg. A doktorandusz egy félév alatt egy szemeszternyi munkamennyiségnél (30 kredit) kevesebbet, de többet is teljesíthet.

A hallgatóknak a harmadik lezárt szemeszterig minimum 60 kreditet kell teljesíteniük. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató ezt a követelményt nem teljesíti, át kell sorolni a költségtérítéses képzésre.

KÉPZÉSI (tanulmányi) kreditpont adható az iskolarendszerű tanulásban való részvételért (kontaktórákon való részvétel, a vizsgákra és a feladatok teljesítésére való felkészülés, a számonkérések teljesítése). A doktori képzés során felvett és teljesített kurzusok (tanulmányi kreditek) a Neptun tanulmányi rendszerben kerülnek rögzítésre.

A doktori képzésben részt vevő hallgató OKTATÁSI feladatokat vállalhat. Az oktatási krediteket a tárgyat gondozó tanszék vezetője igazolja a féléves kreditigazoló nyomtatványon (lásd lejjebb).

KUTATÁSI kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. Kötelezően elvégzendő feladat:

  • RÉSZLETES KUTATÁSI TERV elkészítése (az 1. szemeszter végéig – írásban, minimum 5 oldal)
  • ÉVES BESZÁMOLÓ a 3. és a 6. szemeszter végén (a 2007 előtt felvett hallgatóknak a 4. és a 6. szemeszter végén)

E feltételek teljesítése nélkül abszolutórium nem szerezhető. Indokolt esetben a témavezető javaslatára, a doktori iskola vezetőjének engedélyével a hallgató kérheti a beszámoló elhalasztását.  

Az egyes kredittípusok kreditjeire a következő táblázatban adott feltételeknek kell teljesülniük:

  

Kredittípus

Maximálisan megszerezhető

Minimálisan megszerzendő 

 Érték

képzési (tanulmányi)

 54

 24

 1 kontaktóra (45 perc) = 3 kredit

kutatási

 156

 81

 1 kredit = 30 munkaóra

oktatási

 45

 0

 1 kontaktóra (45 perc) = 2 kredit

A témavezető által kreditekkel értékelt publikációkat, előadásokat, posztereket a kreditigazoló nyomtatványon kell felsorolni (a megjelenés, ill. az elfogadás dátuma, a megjelenés helye és az esetleges társszerzők nevének megadásával).

A kutatásért és az oktatásért kapott krediteket a félév végén a kreditigazoló nyomtatvány kitöltésével kell adminisztrálni. A kutatási és az oktatási krediteket a Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja (TNKCS) rögzíti a féléves kreditigazoló nyomtatványok alapján a Neptun tanulmányi rendszerben.

A képzés végén, a 180 kredit megszerzése után az abszolutóriumkérő lap benyújtásával kell az abszolutórium kiállítását kérvényezni.

Részletes kutatási terv

A tanulmányaik és a kutatási témájukon való munka megkezdése után a doktoranduszok határozottabb képet kapnak a 3 éves képzés során elvégzendő feladatokról, ezért újonnan szerzett tapasztalataiknak a tükrében az első félév végén részletes kutatási tervet kell készíteniük. A részletes kutatási terv terjedelme minimum 5 oldal. A kutatási terv első oldalán szerepelnie kell a doktorandusz nevének és a kutatási téma címének. A kutatási tervet dátummal kell ellátni, a végén szerepelnie kell a doktorandusz és a témavezető aláírásának.

Éves beszámoló (3. és 6. félév)

A Doktori Iskola Tanácsa a másod- és a harmadéves hallgatók munkájának megítélése és segítése céljából a harmadik, valamint a hatodik félév végén áttekinti a szervezett doktori képzést végző doktoranduszok addigi tevékenységét és eredményeit.

Írásos beszámoló:

A beszámoltatás során a doktoranduszoknak a Doktori Iskola keretében végzett munkájukról írásos beszámolót kell készíteniük (kb. 1 oldal a témavezető elfogadó nyilatkozatával ellátva), amelyben kitérnek:

  • tanulmányi kötelezettségeik teljesítésére;  
  • addigi tudományos eredményeikre;
  • publikációikra.

Szóbeli beszámoló:

Beszámolójukról, valamint munkájuk további ütemezésével kapcsolatos terveikről az iskola vezetése témavezetőjük jelenlétében, nyílt előadás keretében meghallgatja a doktoranduszokat. A szóbeli előadásokban, amelyek alapját az előzőleg benyújtott írásos beszámoló képezi, elsősorban doktori témák bemutatására, az elért tudományos eredményekre és azok publikáltságára térnek ki a hallgatók.

A írásos beszámolók leadási határidejéről és a szóbeli beszámolók idő és terembeosztásáról a TNKCS értesíti az érintett doktoranduszokat. 

Kreditigazoló nyomtatvány

A kutatómunkáért és az oktatásért megszerzett krediteket a félév végén a kreditigazoló nyomtatvány kitöltése során a témavezető határozza meg, és aláírásával a témavezető hitelesíti. A kitöltött kreditigazoló nyomtatványt végül a programvezető aláírásával hagyja jóvá.

A megszerzett krediteket a félév végén a benyújtott kreditigazoló nyomtatványok alapján, a programvezetők jóváhagyása után rögzíti a TNKCS a Neptunban.

kreditigazoló nyomtatvány

A kreditigazoló nyomtatvány kitöltésének részletes ismertetését a kitöltési útmutató tartalmazza:  

Kreditigazoló nyomtatvány kitöltési útmutató

 2016 után felvett hallgatók

A nappali képzés időtartama a 2016 után felvételt nyert hallgatók esetében nyolc félév. Ez idő alatt 240 kredit megszerzésével lehet a tanulmányokat befejezni és abszolutóriumot szerezni. Az országos kreditátviteli (kredittranszfer) rendszerben – az Európai Kreditátviteli Rendszer elveire tekintettel – egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Egy szemeszternyi munkamennyiség 30 kreditnek felel meg. A doktorandusz egy félév alatt egy szemeszternyi munkamennyiségnél (30 kredit) kevesebbet, de többet is teljesíthet.

A doktori képzés szakaszai a 4 féléves képzési és kutatási szakasz, amelyet a komplex vizsga letétele zár le, valamint a komplex vizsga után következő 4 féléves disszertációs és fokozatszerzési szakasz. A doktorandusznak mindkét szakaszban 120-120 kreditet kell teljesítenie. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató ezt a követelményt nem teljesíti, át kell sorolni a költségtérítéses képzésre.

KÉPZÉSI (tanulmányi) kreditpont adható az iskolarendszerű tanulásban való részvételért (kontaktórákon való részvétel, a vizsgákra és a feladatok teljesítésére való felkészülés, a számonkérések teljesítése). A doktori képzés során felvett és teljesített kurzusok (tanulmányi kreditek) a Neptun tanulmányi rendszerben kerülnek rögzítésre.

A doktori képzésben részt vevő hallgató OKTATÁSI feladatokat vállalhat. Az oktatási krediteket a tárgyat gondozó tanszék vezetője igazolja a féléves kreditigazoló nyomtatványon (lásd lejjebb).

KUTATÁSI kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. Kötelezően elvégzendő feladat:

E feltételek teljesítése nélkül abszolutórium nem szerezhető. Indokolt esetben a témavezető javaslatára, a doktori iskola vezetőjének engedélyével a hallgató kérheti a beszámoló elhalasztását.

Az egyes kredittípusok kreditjeire a következő táblázatban adott feltételeknek kell teljesülniük:Képzési és kutatási szakasz (1–4. félév):
Kreditfajta Maximálisan megszerezhető Minimálisan megszerzendő Érték
Képzési 54 24 1 kontaktóra = 3 kredit
Kutatási 96 66 1 kredit=30 munkaóra
ld. a mellékelt felsorolást
Oktatási 24 0 1 kontaktóra = 2 kredit


1 kontaktóra = 45 percKutatási és disszertációs szakasz (5–8. félév):
Kreditfajta Maximálisan megszerezhető Minimálisan megszerzendő Érték
Kutatási 120 90 1 kredit = 30 munkaóra
ld. a mellékelt felsorolást
Szakmai 24 0
Oktatási 24 0 1 kontaktóra = 2 kredit


A 4. lezárt szemeszter végéig 40 kreditet kell teljesíteni, utána komplex vizsga letétele kötelező. A negyedik félévig kötelező egy olyan tárgy felvétele, amely a hallgató komplex vizsgájának egyik főtárgya. Sikeres komplex vizsga után a kutatási és disszertációs szakaszban tanulmányi kredit nem teljesíthető.

A témavezető által kreditekkel értékelt publikációkat, előadásokat, posztereket a kreditigazoló nyomtatványon kell felsorolni (a megjelenés, ill. az elfogadás dátuma, a megjelenés helye és az esetleges társszerzők nevének megadásával).

A kutatásért és oktatásért kapott krediteket a félév végén a kreditigazoló nyomtatvány kitöltésével kell adminisztrálni. A kutatási és oktatási krediteket a Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja (TNKCS) rögzíti a féléves kreditigazoló nyomtatványok alapján a Neptun tanulmányi rendszerben.

A képzés végén, a 240 kredit megszerzése után az abszolutóriumkérő lap benyújtásával kell az abszolutórium kiállítását kérvényezni.

Részletes kutatási terv

Tanulmányaik és a kutatási témájukon való munka megkezdése után a doktoranduszok határozottabb képet kapnak a 4 éves képzés során elvégzendő feladatokról, ezért újonnan szerzett tapasztalataiknak a tükrében az első félév végén részletes kutatási tervet kell készíteniük. A részletes kutatási terv terjedelme minimum 5 oldal. A kutatási terv első oldalán szerepelnie kell a doktorandusz nevének és a kutatási téma címének. A kutatási tervet dátummal kell ellátni, a végén szerepelnie kell a doktorandusz és a témavezető aláírásának.

Kutatási beszámoló (3. és 8. félév)

A Doktori Iskola Tanácsa a másod- és a harmadéves hallgatók munkájának megítélése és segítése céljából a harmadik, valamint a nyolcadik félév végén áttekinti a szervezett doktori képzést végző doktoranduszok addigi tevékenységét és eredményeit.

Írásos beszámoló:

A beszámoltatás során a doktoranduszoknak a Doktori Iskola keretében végzett munkájukról írásos beszámolót kell készíteniük (kb. 1 oldal a témavezető elfogadó nyilatkozatával ellátva), amelyben kitérnek:

tanulmányi kötelezettségeik teljesítésére;

addigi tudományos eredményeikre;

publikációikra.

Szóbeli beszámoló:

Beszámolójukról, valamint munkájuk további ütemezésével kapcsolatos terveikről az iskola vezetése témavezetőjük jelenlétében, nyílt előadás keretében meghallgatja a doktoranduszokat. A szóbeli előadásokban, amelyek alapját az előzőleg benyújtott írásos beszámoló képezi, elsősorban doktori témák bemutatására, az elért tudományos eredményekre és azok publikáltságára térnek ki a hallgatók.

A írásos beszámolók leadási határidejéről és a szóbeli beszámolók idő- és terembeosztásáról a TNKCS értesíti az érintett doktoranduszokat.

Kreditigazoló nyomtatvány

A kutatómunkáért és az oktatásért megszerzett krediteket a félév végén a kreditigazoló nyomtatvány kitöltése során a témavezető határozza meg, és aláírásával a témavezető hitelesíti. A kitöltött kreditigazoló nyomtatványt végül a programvezető aláírásával hagyja jóvá.

A megszerzett kreditek a félév végén a benyújtott kreditigazoló nyomtatványok alapján, a programvezetők jóváhagyása után kerülnek a TNKCS által rögzítésre a Neptunban.

kreditigazoló nyomtatvány

A kreditigazoló nyomtatvány kitöltésének részletes ismertetését a kitöltési útmutató tartalmazza:

Kreditigazoló nyomtatvány kitöltési útmutató

 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás