ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
ELTE IK bemutatkozás
Felvételi eljárás
Prezentációk
Rólunk írták
Kérdezz - Felelek
Felvételi 2015
Informatika Doktori Iskola

Mióta folyik az egyetemen programtervező informatikus képzés?

A programtervező informatikus alapszakon a 2005/2006-os tanévtől tanulhatnak hallgatónk. A programtervező informatikus mesterszakon az első évfolyam a 2008/2009-es tanévben indul. Ez a két képzés az új rendszerben, ún. Bologna-rendszerben folyik.

A hagyományos, kifutó képzéseink közül a programozó matematikus képzés 35 évvel ezelőtt, 1972-ben indult először, a programtervező matematikus képzés pedig 1975-ben. A programozó matematikus szakunk 3 éves képzési idejével az új programtervező informatikus alapszak elődjének tekinthető, a programtervező matematikus egyetemi diplomát adó képzés pedig a mostani programtervező informatikus mesterszaknak feleltethető meg.

Milyen felkészültségű jelentkezőket várunk?

A programtervező informatikus alapszakon középiskolai végzettséggel, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, az informatika iránt érdeklődő hallgatókat várunk.

A programtervező informatikus mesterszakra várjuk a szakirányú alapszakon diplomát szerzett hallgatókat (programtervező informatikus, mérnök informatikus, gazdaság informatikus), valamint a korábban végzettek közül a szakirányú főiskolai diplomával rendelkező hallgatókat. A honlapunkon megtalálható tájékoztató (http://ttkto.elte.hu/felveteli/index.htm) alapján a más diplomával rendelkezők is kérhetik felvételüket a programtervező informatikus mesterszakunkra, de nekik az első évben az előírt különbözeti tárgyakból a krediteket meg kell szerezniük. A programtervező alap- és mesterszakjainkra a nappali tagozat mellett az esti tagozaton is várjuk hallgatóink jelentkezését, akik 2008 szeptemberében kezdhetik meg tanulmányaikat sikeres felvételi eljárás után.

Mennyi ideig tart a képzés?

A programtervező informatikus alapszakon (BSc) a képzési idő 6 félév (három év). A programtervező informatikus mesterszakon (MSc) a képzési idő 4 félév (két év).

Kinek ajánljuk az alapképzésünket?

A programtervező informatikus alapszakon a tanári szakiránnyal együtt 4 szakirányon folytathatják tanulmányaikat a hallgatók:

· modellező informatikus (A),

· szoftverfejlesztő informatikus (B),

· szoftveralkalmazó informatikus (C),

· informatika tanár (T1 és T2).

A modellező informatikus szakirányt azoknak ajánljuk, akik a matematikai modellek megfogalmazását, a numerikus és szimbolikus számítási módszerek mélyebb ismeretét igénylő informatikai problémák megoldása iránt fogékonyak.

A szoftverfejlesztő informatikus szakirányt az összetett szoftverrendszerek létrehozása iránt érdeklődő hallgatóknak javasoljuk, akik a szoftvertechnológia elméleti és gyakorlati módszereinek, eszközeinek alaposabb ismeretére törekszenek.

A szoftveralkalmazó informatikus szakirányra olyan hallgatókat várunk, akik főként az informatika gyakorlati vonatkozásai, elsősorban meglévő szoftverekkel létrehozott alkalmazói megoldások iránt érdeklődnek.

Az informatika tanár szakirányokon olyan hallgatókat képzünk, akik az informatikus szakma mellett egy másik szakterületen is elmélyült tanulmányokat folytatnak és pedagógiai-pszichológiai ismereteket is szereznek. A T1 szakirányt a matematika szakpárt választók számára kínáljuk, míg a T2 szakirányra a más szakpárt (pl. fizikát, földrajzot vagy angolt) választó hallgatókat várjuk.

Milyen tudást kapnak a hallgatók a mesterszakokon?

A programtervező informatikus mesterszakon öt szakirányon szakosodhatnak majd hallgatóink:

Modellalkotó informatikus szakirány

A szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a modellezés felsőbb matematikájában; a műszaki, gazdasági és természettudományos folyamatok matematikai modellezésében; a nagyhatékonyságú párhuzamos számítási modellek tervezésében; a kódolás, a rejtjelezés gyakorlati alkalmazásaiban; a tudományos számítási módszerek ismeretében. Képesek lesznek nagypontosságú algoritmusok approximációs feladatok megoldására, valamint a szoftverrendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek alkalmazására.

Szoftvertechnológia szakirány

A szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a szoftver rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek ismeretében és alkalmazásában. Elsajátíthatják a projektek tervezéséhez, irányításához, csoportmunka szakmai vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és azok készségszintű alkalmazását. Megismerkednek a matematikai modellek alkalmazásával a szoftvertechnológiában, az osztott és több rétegű rendszerek elemzésével, tervezésével, szintézisével és használatával, valamint az osztott rendszerek megvalósításával különböző környezetekben és technológiákban. Képesek lesznek Intelligens rendszerek tervezésére, technológiáinak, eszközeinek megismerésére, komplex szoftver rendszerekbe ágyazására, különös tekintettel az ismeretalapú valamint ágens- és multi-ágens alapú technológiákra és tanuló rendszerekre. Megismerik a beágyazott és valós idejű rendszerek fejlesztését és alkalmazásaikat, valamint az informatika alkalmazásának speciális területeit.

Információs rendszerek szakirány

A szakirányt elvégzők jártasságot szereznek az információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett algoritmikus eszközök és adatstruktúrák ismeretében és alkalmazásaiban, az adatmodellezés, adatbázisok tervezésében, létrehozásában, módosításában korszerű adatbázis-kezelő rendszerekben. Képesek lesznek osztott információs rendszerek tervezésére, elemzésére és használatára, WEB–es környezetben való megvalósítására, tipikus információs rendszerek tervezésére és készítésére korszerű modellező eszközök segítségével. Elsajátítják a projektek menedzseléséhez szükséges vezetői, gazdasági és jogi tudnivalókat és ezeket készségszinten alkalmazni is tudják. Képesek lesznek az információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett szoftvertechnológiai eszközök és módszerek alkalmazására, grafikus alapú tervező és interakciós rendszerek fejlesztésére, és gyakorlati jártasságot szerezhetnek azok működtetésében.

Térinformatikai rendszerek szakirány

A szakirányt elvégzők jártasságot szereznek a térinformatikai rendszerek tervezése, fejlesztése és megvalósítása során használt modern elméleti alapok és fejlett szoftvereszközök ismeretében és alkalmazásában, vektoros, raszteres és domborzati adatbázisok tervezésében, létrehozásában, módosításában, konverziójában, karbantartásában és működtetésében. Képesek lesznek rendszerterv alapján egyes térinformatikai szoftverkomponensek önálló elkészítésére, tesztelésére, átadására és dokumentálására. Megismerik a térinformatikai rendszerekbe beépülő digitális térképművek fajtáinak és térinformatikai felhasználási módjait, a számítógépes grafikát, a digitális képelemzés és feldolgozás alapvető módszereit és azok alkalmazásait. Jártasságot szeretnek projektek menedzseléséhez szükséges vezetői, gazdasági és jogi tudnivalókban és készség szinten képesek lesznek ezeket alkalmazni is. Megismerkednek a térinformatikai rendszerek fejlesztésével, használatával kapcsolatos gazdasági és jogi szabályozással.

Médiainformatika szakirány

A szakirányt elvégzők megismerkednek a médiaipar informatikai igényeivel és képesek lesznek az ottani projektekben való részvételre. Megismerik a modern audió és videó technológiák elméleti és gyakorlati alapjait, a különböző multimédiás környezetek összehangolt alkalmazását. Jártasságot szereznek a médiainformatikai rendszerek kommunikációs módszereinek alkalmazásában és biztonsági problémáinak kezelésében. Képesek lesznek multimédia rendszerek működtetésére, fejlesztésére és tervezésére. Jártasságot szereznek a digitális jelfeldolgozási módszerekben, a számítógépes modellezésben és a számítógépes grafikai alkalmazásokban. Megismerkednek a multimédia alkalmazásával az oktatásban, kiemelten a távoktatásban. Képesek lesznek elektronikus kiadványok, könyvtárak, könyvtári adatbázisok tervezésére, kivitelezésére, Web-es alkalmazásfejlesztésre. Megismerkednek a digitális rádió, televízió felvételek, filmek és zenei anyagok készítésének informatikai támogatásával, alkalmazások tervezésével, fejlesztésével.

Milyen speciális tudást szerezhet a képzésben?

A hagyományos képzési rendszerben folyó programtervező matematikus szakon valóban bevezettük közgazdasági és jogi informatikai modulokat. Ezeket az informatikai piac oldaláról jelentkező igények hatására vettük be a képzési rendszerükbe. Döntésünket a piac pozitívan igazolta vissza. Ezt jelzi, hogy a programtervező informatikus alap és mesterszakjainkban a képesítési követelményrendszer már elő is írja a közgazdasági ismeretek beépítését a tananyagba.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek a diploma megszerzése után?

Végzett hallgatóink hosszú évek óta nagyon kapósak az informatikai piacon itthon és külföldön is. A diploma megszerzése előtt már igen gyakran dolgoznak hallgatóink a leendő munkahelyükön, amely igen változatos lehet. A szoftverfejlesztő cégektől a legkülönbözőbb alkalmazói területekig megtalálhatók diplomásaink. A kiváló elméleti alapozás mellett hallgatóink megszerezhetik azokat a speciális ismereteket is, amelyeket a legkülönbözőbb alkalmazói területek igényelnek (szoftvertechnológia, információs technológiák, vállalatirányítási és alkalmazói ismeretek, informatikai biztonság, grafika, multimédia stb.).

Miért népszerű ez a szak? Külföldön mennyire lehet ezzel a diplomával elhelyezkedni?

Az informatika, a számítógép nagyon népszerű a fiatalok között. Ennek okai nagyon összetettek. A magyar fiatalok kreatívak és ezt a képességüket a számítógép erősíti. Az informatikai piac munkaerő-felvétele még mindig növekvő mértékű, így az elhelyezkedés esélyei jók. A kereseti lehetőségek is az átlag felettiek. Végzett diákjaink a világ bármely táján el tudnak helyezkedni. Diplomáink értéke magasan jegyzett a piacon. Éppen az a gond, hogy pár év külföldi tartózkodás után tud-e a magyar munkaerőpiac olyan feltételeket kínálni, hogy hazajöjjenek a külföldön tapasztalatot szerzett fiatalok. Diplomásainkat a külföldi egyetemek PhD iskoláiban is szívesen fogadják.

Milyen adottságú diákoknak ajánljuk ezt a szakot?

Mivel a számítógép a mindennapi életünk részévé kezd válni, szinte bárki sikeres felhasználóvá, alkalmazóvá válhat az informatikai diszciplínák különböző szintű elsajátítása után, a bölcsész hajlamú csakúgy, mint a műszaki beállítottságú fiatal. Az alapszinten mi is várjuk mindazon fiatalok jelentkezését, akik nyitottak a műszaki és természettudományos ismeretek iránt is, nem félnek a matematikától és szívesen használják a számítógépet mindennapjaikban. Mesterszinten azokat várjuk, akik professzionális szinten kívánják használni a számítógépet a legkülönbözőbb elméleti és gyakorlati problémák megoldására.

2008.02.04. 
FelvételizőknekFelvételizőknek

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás